مقالات

نمایش ۲۴۱ تا ۲۶۰ مورد از کل ۲۶۲ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
مدل پیش بینی حداکثر میانگین سرعت ذرات در تاسیسات سد آیدوغموش میانهمحمد کاظم حفیظی - ریحانه حفیظیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
استفاده از موج عرضی تجزیه شده برای پیش‌بینی زلزلهایرج پیروز سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
تضعیف نوفه های اتفاقی به کمک تبدیلروح اله عسکری ، حمیدرضا سیاهکوهی،فرامرزپاکسیما سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بررسی روشهای متقابل تعمیم یافته (GRM) و بعلاوه – منهای هاگه دورن در تفسیر داده های لرزه نگاری انکساریحمید چاکری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
استفاده از روش های ژئوالکتریکی VES و CRP در تشخیص شکستگی ها در توده های کربناته - ارسنجان فارسسید احمد حسینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تعیین میزان نرخ روکنی (denudation) و شناسایی مناطق روباره‌برداری شده (exhumed regions) در البرزمریم نفریهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
اهمیت مطالعات ژئوترموگرافی لرزه یی در ساختگاههای شدیداٌ درزه دار و کارستی ( با نگرشی به ساختگاه سد نمرود و سد سلمان فارسی)حمید رضا زارعیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تعیین لیتولوژی و سیالات منفذی سازند شوریجه توسط داده های رقومی (خام و ارزیابی شده) نمودارهای ژئوفیزیکی و کاربرد آن در داده های لرزه ای بازتابیحسین اخوان- محمدرضارضایی- رسول اخروی - سیدرضا موسوی حرمی- سیدرضا رضاییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
محاسبه گرادیان زمین گرمایی در پهنه های زمین ساختی زاگرس، کپه داغ، البرز، ایران مرکزی و مقایسه آنهاصغری اسماعیلی فرد- جمشید حسن زاده -عباسعلی علی اکبر بیدختیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مطالعات ژئوفیزیکی به طریقه VLF بر روی کانسارهای سولفیدی و منابع آب زیرزمینیمحمدرضا خسروی بیگیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
کاربرد روشهای مختلف جداسازی آنومالیها (Separation methods) در اندازه گیری های مغناطیس سنجی جهت تعیین آنومالیها، شناسایی گسلها و تفکیک نسبی آنومالیهای عمقی و سطحی از یکدیگرسعید -میرزاییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی اثر فرکانس بر پاشندگی سرعت انتشار امواج الاستیک در نمونه های سنگ آهک در حالتهای خشک و اشباعمحمود فتحی- نبی بیدهندیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مطالعه پی جویی کانالها و قناتهای قدیمی در منطقه بریجستون شیرازمحمد علی ریاحی- حبیب علی زاده زکریاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
ارائه راهکاری برای تفسیر داده های گمانه زنی الکتریکی با ارایه شولومبرژهحمیدرضا رمضی- علی محمد باقریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
کاربرد رخساره های لرزه ای در شناسایی نفتگیرهای چینه ای: مطالعه موردی از شمال غرب نوشهر، جنوب دریای خزرسعید خدابخش- پ.فرزدی- م.ع.زاده محمدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تجزیه و تحلیل سرعت بر اساس اصل بیشینه آنتروپیمهدی جوانمرد- علی دباغسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی و اکتشاف پتاس با استفاده از داده های ثقل سنجی و مغناطیسیشهریار جوادی پور- علی مرادی تهرانی-عبدالرضا قدسسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
آشنایی با ژئو فیزیک هوایی و بررسی مغناطیسی به منظور اکتشاف مس پورفیری در منطقه شهر بابکآنوشا -هاشمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
کاربرد روشهای ژئوالکتریک در اکتشاف بوکسیتحمیدرضا -رمضیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکیازدهمین گردهمائی علوم زمین
مطالعه تاثیر توپوگرافی بر اندازه گیری های مقاومت ویژه و مطالعه تاثیر آن بر مقاطع دو قطبی- دوقطبی (Dipole-Dipole) حاصل از مطالعات ژئوفیزیکی در محدوده معدن سرب و روی کلیشه (خمین)بهمن - بیاتسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین