مقالات

نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۲۶۲ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
بررسی و مطالعه نوسانات ازن کلی جو با تغییرات تروپوپاز ( وردایست ) بر فراز شهر اصفهان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
نشانگرهای طیفی لحظه ای با استفاده از تبدیل های زمان - فرکانس(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
بررسی روش­های مختلف جداسازی آنومالی­های میدان پتانسیل(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
تفسیر کمی‌ داده‌های‌ گرانی‌(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
ارزیــابی خورنــدگی خــاک بــا اســتفاده از روش مقاومت ویژه الکتریکی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
برجسته سازی ساختارهای دایره ای در تصاویر میدان پتانسیل(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
نقش و ارتباط عوامل مورد استفاده در پهنه بندی های زمین ساختی و لرزه-زمین ساختی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدهمین همایش سالانه انجمن زمین‌شناسی ایران
شبیه سازی سه بعدی اشباع گاز به روش زمین آمار در میدان گازی نار - زون B سازند کنگان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدهمین همایش سالانه انجمن زمین‌شناسی ایران
تخمین عدم قطعیت داده ها و مدل در مسائل معکوس خطی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
مدل سازی معکوس داده­های سونداژ الکتریکی قائم با استفاده از شبکه­های عصبی مصنوعی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
شناسایی محل مخزن هیدروکربور با استفاده از توزیع زمان – فرکانس به روش SPWV(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
تجزیه و تحلیل و تلفیـق داده هـای ژئوفیزیـک هوائی با روش آنالیز مؤلفه اصلی(PCA) و تئوری فازی جهت تهیه نقشـه پتانسـیل یـابی منطقـه سرچشمه کرمان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
ارائه نرم ­افزاری جهت محاسبه مقاومت­ویژه- عمق داده­های الکترومغناطیس هوابرد(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
بررسی و مطالعه زمین لغزه ها با استفاده از روش مقاومت ویژه الکتریکی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
محاسبه عمق منحنی هم دمای کوری در ایران با استفاده از طیف دامنه داده های مغناطیس هوایی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
بررسی تعدادی از شاخص های ناپایداری ابرهـای همرفتی اصفهان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
استفاده از روش لرزه ای انکسـاری بـا متـد سـه بعدی (۳D) سه مؤلفه ای (۳C) جهت یافتن علت وجود نمک در دو منطقه ناحیه نیـو سـاوت ولـز (NSW)– استرالیا(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
نرخ ممان لرزه ای و نقش آن در مطالعات پیش بینی زلزله(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکهمایش ژئوماتیک ۸۴
اهمیت بکارگیری آرایه مربعی در سـونداژ زنـی الکتریکی و چگونگی تفسیر داده های آن(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
ارزیابی ناحیه قم از نظر تشکیل تله های نفتی با استفاده از تفسیر و مدلسازی داده های گرانی و مغناطیسی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران