مقالات

نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۲۶۲ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
بررسی اثرات پارامترهای دینامیکی برروی لایـه ازن در ایســتگاه ازونســنجی اصــفهان در ســال ۲۰۰۴(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
بررسی استعداد خشکسالی با استفاده از زنجیره مارکف در چند نمونه اقلیمی ایران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
بررسی امکان استفاده از شاخص AFI در تعیـین عمق نفوذ یخبندان در تیپ های مختلف اقلیمـی ایران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی امکان مدلسازی معکوس دوبعدی داده های مگنتوتلوریک با شبکه های عصبی مصنوعیمرادزاده، علی- طهماسبی، فاطمه- فاتح، محمدمهدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی بلند مدت همبستگی بین ازن کلی جـو و وردایست(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی پدیده تسونامی بوقـوع پیوسـته در روز بیست وششم دسـامبر سـال ۲۰۰۴ در اقیـانوس هند از دیدگاه فیزیکی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی تعدادی از شاخص های ناپایداری ابرهـای همرفتی اصفهان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
بررسی تغییرات بلند مدت بارش کل و روزهـای بارانی در غرب و شمال غرب ایران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
بررسی تغییرات میدان مغناطیسی ( ریزتپ های ) مرتبط با زمینلرزه های اطراف تهران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
بررسی حساسیت روش تخمین سری بازتـاب بـا کمک شبکه عصبی هاپفیلد به نوفه و پهنای باند فرکانسی موجک چشمه لرزه ای(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
بررسی داده‌های مغناطیسی هوائی کوه زر در تربت حیدریه و دهنه سیاه در کاشمر جهت شناخت مناطق با پتانسیل کانی‌سازی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیستمین گردهمائی علوم زمین
بررسی دینامیکی جبهه زایـی سـطوح میـانی و زبرین در سه سامانه چرخندی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
بررسی روش­های مختلف جداسازی آنومالی­های میدان پتانسیل(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
بررسی روشهای متقابل تعمیم یافته (GRM) و بعلاوه – منهای هاگه دورن در تفسیر داده های لرزه نگاری انکساریحمید چاکری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بررسی روشهای مدلسازی مستقیم و معکوس در مطالعه ساختارهایغلام جوان دولویی -محمد ریحانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی زمان، مکان و انرژی تخریبی سونامی بـا مثالی از سواحل مکران ایران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
بررسی ژئوالکتریکی پتانسیل آبدهی آهک کرتاسه در حوزه آبریز جونقان- فارسان در زاگرسامان الله دهقانی، رضادرخشانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی ساختار لرز های پوسته در فرونشست کش فرود با استفاده از روش تحلیل توابع گیرنده امواج تراکمی دور لرز هها(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی سازند هیدروکربوری قم در ایران مرکزی با استفاده از روشهای ژئوفیزیکی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
بررسی گسل دهشیر بر روی نقشه مغناطیسی آبادهمحمد رضا مشرفی‌فرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین