مقالات

نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۲۶۲ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
بررسی وضعیت حوضه رسوبی منطقه رودان بندر عباس و احتمال نفوذ گنبد نمکی در منطقـه بـه کمک تلفیق داده های گرانی و مغناطیس(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
بررســی وارونگــی دمــایی ( اینــورژن ) در شــهر اصفهان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
بررسی و مطالعه نوسانات ازن کلی جو با تغییرات تروپوپاز ( وردایست ) بر فراز شهر اصفهان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
بررسی و مطالعه زمین لغزه ها با استفاده از روش مقاومت ویژه الکتریکی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
بررسی نقـش رودخانـه زاینـده رود و پارکهـای اطراف آن در کاهش آلودگی هوای اصفهان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
بررسی میزان عدم اطمینان موجود در روشـهای برای پیش بینی محل سیالات مختلف نفتی AVO موجود در مخزن ماسه سنگی غار میـدان نفتـی ابوذر در شمال غرب خلیج فارس(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
بررسی گسل منطقه دشت بیاض، لـرزه خیـزی و تحلیل زلزله ۳۱ آگوست ۱۹۶۸ آن(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
بررســی شاخصــها و ویژگیهــای یخبنــدان و پیش بینی تغییـرات زمـانی روزهـای یخبنـدان ( مطالعه موردی ایستگاه همدان )(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
بررسی سازند هیدروکربوری قم در ایران مرکزی با استفاده از روشهای ژئوفیزیکی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
بررسی زمان، مکان و انرژی تخریبی سونامی بـا مثالی از سواحل مکران ایران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
بررسی دینامیکی جبهه زایـی سـطوح میـانی و زبرین در سه سامانه چرخندی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
بررسی حساسیت روش تخمین سری بازتـاب بـا کمک شبکه عصبی هاپفیلد به نوفه و پهنای باند فرکانسی موجک چشمه لرزه ای(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
بررسی تغییرات میدان مغناطیسی ( ریزتپ های ) مرتبط با زمینلرزه های اطراف تهران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
بررسی تغییرات بلند مدت بارش کل و روزهـای بارانی در غرب و شمال غرب ایران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
بررسی تعدادی از شاخص های ناپایداری ابرهـای همرفتی اصفهان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
بررسی پدیده تسونامی بوقـوع پیوسـته در روز بیست وششم دسـامبر سـال ۲۰۰۴ در اقیـانوس هند از دیدگاه فیزیکی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررســی پتانســیل تبــدیل موجــک پیوســته در مطالعه لایه های نازک و سایه های فرکانس پـایین مخازن هیدروکربور(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی بلند مدت همبستگی بین ازن کلی جـو و وردایست(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی امکان استفاده از شاخص AFI در تعیـین عمق نفوذ یخبندان در تیپ های مختلف اقلیمـی ایران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی استعداد خشکسالی با استفاده از زنجیره مارکف در چند نمونه اقلیمی ایران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران