مقالات

نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۲۶۲ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
آنــالیز ســینوپتیکی و دینــامیکی سیســتمهای بنــدالی و چرخنــدزایی روی مدیترانــه و روش تشخیص سیستم بندالی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
آماده سازی نگارهای چـاه بـرای سـاخت لـرزه نگاشت مصنوعی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
آشکارسازی حفـره هـای زیرسـطحی بـه روش Bristow مقاومت ویژه(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تلفیق داده های انومالی ثقل به کمک تبدیل ویولت(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
شناسایی و ثبت حفرات در کارست توسط روش دوبعدی دایپل-دایپل(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تخمیین عمق دایک شیبدار با استفاده از پیچش اویلر بر سیگنال تحلیلی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
ارزیابی و تجزیه و تحلیل کارآیی اکتشافات ژئوفیزیکی انجام شده در کانسار مس علی آباد یزد(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
واهمامیخت داده‌های لرزه‌ای بوسیله فیلتر هم‌ریخت(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مدل‌سازی وارون دو بعدی داده های مقاومت ویژه و قطبش القایی برای اکتشاف سرب و روی منطقه بالاکوه زنجان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
کاربرد داده‌های مغناطیس‌سنجی در محدوده اکتشافی آهن فُردو(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مدل سازی وارون و تفسیر داده های مقاومت ویژه و قطبش القایی کانسار سرب و روی تاش(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
تفسیر مغناطیسی داده¬های الکترومغناطیس هوایی در منطقه(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
اثر آلیازینگ بر میدان مغناطیسی و سیگنال تحلیلی در تخمین عمق(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مدل‌سازی و تفسیر ژئوالکتریکی منابع آب زیر‌زمینی جنوب بیرجند(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مدل سازی و تلفیق داده های اکتشافی با روش AHP در محیط GIS(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تعبیر و تفسیر و ارائه مقاطع رسانندگی- عمق داده‌های الکترومغناطیس هلیکوپتری حوزه فرکانس در منطقه کلاته رشم(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
کاربرد پارامترهای لامه ( و ) در تفکیک سیالات مخزنی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
آشکارسازی شکستگی و گسلها با استفاده از روش قطبی-قطبی ۳ بعدی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مقایسه روش تبدیل سریع موجکی با تبدیل سریع فوریه درسازه های یک درجه آزادی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکمقالات اولین همایش زلزله درود
نرخ ممان لرزه ای و نقش آن در مطالعات پیش بینی زلزله(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکهمایش ژئوماتیک ۸۴