مقالات

نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۲۶۲ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
مطالعات مغناطیسی و رادار بـر روی طـاق هـای عمارت تاریخی خسرو در شهر قصر شیرین(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
مطالعــه bay هــای ثبــت شــده در رصــدخانه مغناطیسی مؤسسه ژئوفیزیک دانشـگاه تهـران ( ۱۹۸۰ - ۱۹۷۱)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
مطالعــه تولیــد و مهــاجرت مــذاب در منــاطق فرورانش به کمک شبیه سازی جریان دو فاز(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
مطالعه موردی بر فرایند بـارش منـاطق تهـران تحت تأثیر آلودگی ذره ای(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
مطالعه و مقایسه روشهای وارون سازی بـر پایـه مدل و اسپایکهای پراکنده(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
مقایسه روشهای آمـار کلاسـیک و فرکتـالی در معرفی اندیسهای معدنی اورانیوم، با اسـتفاده از داده های ژئوفیزیـک هـوایی در فـاز شناسـایی منطقه برندق(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
مقایسه شبه مقطع حاصل از تصحیح موقعیـت و شبه مقطع و مدل بدست آمده توسط نرم افـزار RES۲DINV برای آرایه دوقطبی- دوقطبی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
نحوه تخلیه انرژی در فلات ایران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
نشانگرهای طیفی لحظه ای با استفاده از تبدیل های زمان - فرکانس(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
هم تراز سازی داده های مغناطیس هوایی منطقه بیرجند به روش اسپلاین های مکعبی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
یافتن پیش نشانگر میان مدت زلزله با استفاده از روش PCA(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
تخمین عمق موهو در منطقه جنوبی استان کرمان با استفاده از دو روش گرانی سنجی و لرزه نگاری(زلزله سنجی)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
Imaging Shallow Structures Using ۳D Pole-Pole Array(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
وارونسازی داده­های الکترومغناطیس هلیکوپتری برگۀ باریکا در آذربایجان غربی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
برجسته سازی ساختارهای دایره ای در تصاویر میدان پتانسیل(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
تفسیر سونداژهای مقاومت‌ویژه آرایش شلومبرژه با روش مقاومت تجمعی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
مطالعه پی‌سنگ در فروافتادگی جازموریان با داده‌های مغناطیس هوایی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
کاربرد تجزیه طیفی (روش تبدیل s) برای شناسایی کانال­های نفتی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
استفاده از اویلردیکانولوشن در تعیین موقعیت توده‏های مولد ناهنجاری مغناطیسی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
نتایج اعمال الگوریتم معکوس‌سازی اُکام بر داده‌های الکترومغناطیس هوابرد(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین