مقالات

نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۲۶۲ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
تشخیص گنبدهای نمکی به روش گرادیان کل نرمال آنومالیهای گرانیحمید آقاجانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تشخیص نوع و بافت کانی‌سازی با استفاده از پارامترهای طیفی داده‌های پلاریزاسیون القائی در حوزه زمان در مجتمع معدنی ایرانکوه اصفهاندکتر نادر فتحیان پور مهندس اکبر لوافانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
تضعیف بازتابهای چندگانه در حوضه فرکـانس -عددموج و تاثیر آن بر کیفیـت تحلیـل سـرعت داده های لرزه ای و نتایج نهایی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
تضعیف نوفه لـرزه ای در مراحـل قبـل و بعـد از S و تبدیل S تصحیح با استفاده از تبدیل تعمیم یافته(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
تضعیف نوفه های اتفاقی به کمک تبدیلروح اله عسکری ، حمیدرضا سیاهکوهی،فرامرزپاکسیما سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
تضعیف نوفه های تصادفی از مقاطع لرزه نگاری سه بعدی در حوزه F-xy(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
تعبیر و تفسیر کمی برروی بی هنجاریهای شدت زیاد (HIGH INTENSE ANOMALES) از داده های پیمایش مغناطیسی هوایی سرتاسری ایرانامامقلی - یوسفیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکهشتمین گردهمائی علوم زمین
تعبیر و تفسیر و ارائه مقاطع رسانندگی- عمق داده‌های الکترومغناطیس هلیکوپتری حوزه فرکانس در منطقه کلاته رشم(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تعبیر و تفسیر و مدل‌سازی دوبعدی داده‌های مقاومت ویژه وپلاریزاسیون القایی اندیس معدنی پایندهعلیرضا عرب‌امیری علی مرادزادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تعیــین پارامترهــای مختلــف آلــودگی زیســت محیطی حاصل از باطله های معدنی با استفاده از روشهای مقاومت ویژه : یک مورد مطالعاتی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
تعیین جابجایی و بزرگی زلزلـه پـنجم دی مـاه ۱۳۸۲ بم، ایران، با استفاده از داده های مـاهواره Envisat با روش تداخل سنجی راداری(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
تعیین روابط تضعیف جنبش نیرومند زمینمهناز لطفی‏زاده ، فرزاد امانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تعیین ساختار سرعتی پوسته و مکان یابی دوباره کانون زمین لرزه های محلی در منطقه تهران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
تعیین سطح لغزش با مدلسازی معکوس دوبعدی داده های مقاومت ویژهعبدالاحد هلاکوئیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تعیین ضخامت رسوبات آبرفتی و واریزه‌ای در بستر رودخانه پلرودساناز شریفیان- علی مرادزاده، محمدعلی ریاحیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تعیین گسترش کانی سازی اورانیوم با استفاده از همبستگی چاه ها در منطقه اکتشافی خشومی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
تعیین لیتولوژی و سیالات منفذی سازند شوریجه توسط داده های رقومی (خام و ارزیابی شده) نمودارهای ژئوفیزیکی و کاربرد آن در داده های لرزه ای بازتابیحسین اخوان- محمدرضارضایی- رسول اخروی - سیدرضا موسوی حرمی- سیدرضا رضاییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تعیین محل حفره هـای زیـر زمینـی سـاختگاه نیروگاه شهید مفتح همدان با مدل سـازی یـک بعدی و دو بعدی مقاومت ویژه الکتریکی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
تعیین‌ محل‌ گسل‌ پنهان‌ در ساختگاه‌ سد با استفاده‌ از توموگرافی‌محمد علی‌ ریاحی‌ و کامبیز تیمورنژادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تعیین محل لکه روشن با استفاده از نشانگرهای لرزه ای(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدهمین همایش سالانه انجمن زمین‌شناسی ایران