مقالات

نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۲۶۲ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
مقایسه تعیین فرکانس غالب شهر بم با استفاده از پروفیلهای لرزه ای و روش نسبت طیفی افقی به قائم پس لرزه های زلزله بم(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدهمین همایش سالانه انجمن زمین‌شناسی ایران
مقایسه روشهای برگردان داده های لرزه ای و تعیین تخلخل با مثالی از میدان نفتی بهرگانسر(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
محاسبه کرنش ناحیه ای سیستم گسل امتدادلغز زاهدان به کمک تحلیل فرکتالی (جنوب شرق ایران)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مدل سازی پسلرزه های ایران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نقش و ارتباط عوامل مورد استفاده در پهنه بندی های زمین ساختی و لرزه-زمین ساختی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدهمین همایش سالانه انجمن زمین‌شناسی ایران
بررسی ساختار لرز های پوسته در فرونشست کش فرود با استفاده از روش تحلیل توابع گیرنده امواج تراکمی دور لرز هها(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تخمین تخلخل بر اساس تلفیق داده های ژئوفیزیکی، پتروفیزیکی و اطلاعات زمین شناسی در سازند بورگان در یکی از میادین نفتی درخلیج فارس(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدهمین همایش سالانه انجمن زمین‌شناسی ایران
تعیین محل لکه روشن با استفاده از نشانگرهای لرزه ای(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدهمین همایش سالانه انجمن زمین‌شناسی ایران
شبیه سازی سه بعدی اشباع گاز به روش زمین آمار در میدان گازی نار - زون B سازند کنگان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکدهمین همایش سالانه انجمن زمین‌شناسی ایران
تعیین مرز بین دولایه با استفاده از داده‌های گرانی‌سنجیسیدهانی متولی‌عنبرانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
مدلسازی پیشرو دو و نیم بعدی مقاومت ویژه الکتریکی به روش نقاط محدودحمزه صادقی سرخنیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تشخیص گنبدهای نمکی به روش گرادیان کل نرمال آنومالیهای گرانیحمید آقاجانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
برداشت و تفسیر داده های گرانی و مغناطیس حوضه نفتی رودانابوالقاسم معمارمقدمسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
ارزیابی کیفیت آبهای زیرزمینی منطقه زرین آباد به کمک روش ژئوالکتریکی دوقطبی-دوقطبیکاوه طالبی،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
عدم موفقیت روش لرزه ای و موفقیت روش قطبش القائی عمیق در اکتشاف نفت در منطقه دهددشتسید نورالدین سعادت میر قدریمسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
قابلیتهای روش ژئوفیزیکی گرانی سنجی در تعین مشخصات کانسارهای سنگ آهنعبدالحمید انصاریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تفسیر کیفی داده های مغناطیسی کانسار آهن اجت آباد سمنانعلی مرادزادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تعیین سطح لغزش با مدلسازی معکوس دوبعدی داده های مقاومت ویژهعبدالاحد هلاکوئیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
مدلسازی دامنه در مقابل دورافت در یکی از میادین نفتی ایرانسیده لیلا جعفریانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تحلیل داده های ژئوفیزیک هوایی با استفاده از روش PCA به منظور اکتشاف کانی زائی فلزات پایه و طلا - ناحیه شیخ طبق میانهمحمد بلوکیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین