مقالات

نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱۵۷ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
سنتز، شناسایی و تعیین ساختار بلوری کمپلکس [Ni(hypydc) (H۲O)۳] به دست آمده از ترکیب انتقال پروتون پی پیرازینیم ۴- هیدروکسی پیریدین - ۶،۲- دی کربوکسیلات(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیچهاردهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران
سنتز، شناسایی و تعیین ساختار بلوری و مولکولی کمپلکس Zn(II) به دست آمده از ترکیب انتقال پروتون پی پیرازینیم ۴- هیدروکسی پیریدین- ۶،۲ دی کربوکسیلات(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیچهاردهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران
سنتز، شناسایی و تعیین ساختار سه ترکیب جدید شامل یک ترکیب انتقال پروتون از پیپرازین و پیریدین -۲- کربوکسیلیک اسید و دو کمپلکس نیکل و مس آن(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیچهاردهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران
ساخت لایه نازک SrTiO۲ به روش اسپری پایرولیز و مطالعه خواص ساختاری آن(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیچهاردهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران
ساختار بلوری N- (-۴ آنتی پیریدنیل) - N' - (۲- متوکسی فنیل) تیواوره(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیچهاردهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران
ساختار بلوری کمپلکس آهن [Fe(bpy)۳] [Fe(pydc)۲]۲ (pydc)۱/۲.۶.۵: (III) -۲,۲= bpy) H۲O – بی پیریدین، pydc = پیریدین – ۲،۶ – دی کربوکسیلات)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیچهاردهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران
شناسایی فازهای طلادار در سد باطله مجتمع طلای موته(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
شناسایی کانه های مختلف معدن باریت مهدی آباد یزد باروش مطالعه مقاطع صیقلی و نازک XRF , XRD(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
شناسایی کانیهای رسی غالب در چند خاک باخصوصیات فیزیکوشیمیایی مختلف در یک ردیف اقلیمی در استان گلستان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
شناسایی و مینرالوژی کانسنگ بخش شرقی معدن سرب و روی مهدی آباد یزد(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
شناسایی پلی مورف های سرپانتیت با استفاده از پراش اشعه X و طیف سنجی Raman در سرپانتینیتها و متاپریدوتیتهای تکاب در غرب ایران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
شناسایی انواع شیستوزیته کمپلکس سورسات بر اساس موقعیت کانی های دگرگونی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
شناسایی رس سیلیکاته در خاکهای حاصل از سنگ بستر متفاوت در ناحیه لاهیجان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
شبیه سازی فرایند تخلیص تلوریم به روش پالایش ناحیه ای در خلاء و محاسبه تابع توزیع ناخالصی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
طراحی و ساخت دستگاه رشد بلور KDP به روش کاهش تدریجی دما(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
عامل تغییر و پایداری فاز ساختار کریستالی ترکیبات بین فلزی گادلینیم و عناصر یک ستون(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تیپ‌های کانساری شناخته شده در ایران و ارتباط آن با چرخه ژئوتکتونیکی نئوتتیس روش کاربردی برای اکتشاف کانسارهای اکتشاف نشده(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
پیجویی و اکتشاف ناحیه ای در محدوده جنوب چاه شیرین بر اساس داده‌های ژئوفیزیک هوایی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
آنالیز بهترین مسیر بر اساس پارامترهای مختلف شبکه - نمونه موردی شهر تهران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
طراحی الگوی آتشباری معدن نمک سرخه با هدف کاهش سنگهای درشتمسعود منجزیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین