مقالات

نمایش ۲۱ تا ۲۷ مورد از کل ۲۷ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
مدل توسعه گردشگری شهرستان روانسر بر اساس عملکرد عوامل ژئوتوریستی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوتوریسمبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی پتانسیل های منطقه چابهار به عنوان یک ژئوپارکعلیرضا صالحی پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوتوریسمبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
نگاهی به مفاهیم کلی ژئوپارک‌، میراث زمین شناسی و ژئوتوریسم و بررسی جایگاه ایران در این زمینهعلیرضا امری کاظمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوتوریسمبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
ژئوتوریسم کوه سوخته امیدیهعلی رحمانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوتوریسمبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
ژئوتوریسم بزرگترین نودول‌های آهکی ایرانرحمانی،علی۱- امیری‌بختیار،حسن۲- شب‌افروز،روح الله۳ –برزگرزندی، مرتضی۴سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوتوریسمبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
چالش‎ ژئوتوریسم و توسعه پایدار و پیشنهاد چند مدل‎ برای حفاظت و نگهداری از ژئوپارک‎هاعلیرضا امری کاظمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوتوریسمبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
جلوه هائی از دیاپیریسم در ایران زمینمسیب - سبزه ئیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوتوریسمبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین