مقالات

نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
تهیه نقشه های زمین شناسی مهندسی با مقیاس ۱:۲۵۰۰۰ (مطالعه موردی: نقشه های خور، فشند، طاووسیه و هشتگرد)مسعود محمودپورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورنقشه های زمین شناسیسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی زمین شناسی و رسوبات آبرفتی کواترنر در محدوده شهر و دشت تبریز جهت تهیه نقشه کاربردی در مقیاس ۲۵۰۰۰/۱(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورنقشه های زمین شناسیسی امین گردهمائی علوم زمین
نقشه یکپارچه زمین شناسی حوضه کپه داغ۱:۲۵۰۰۰۰عبداله آقابابائی دهاقانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورنقشه های زمین شناسیسی امین گردهمائی علوم زمین
تعیین لرزه خیزی شهرستان اردبیل به روش قطعیعبدالعفوف کریمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورنقشه های زمین شناسیسی امین گردهمائی علوم زمین
تهیه نقشه زمین شناسی در مقیاس ۱:۲۵۰۰۰ با ذکر مثال عملی از تهیه نقشه های ماکو (۱) و ماکو (۲) با مقیاس مذکورسیروس عباسیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورنقشه های زمین شناسیسی امین گردهمائی علوم زمین
نقش تکتونیک تراکششی در جایگیری پهنه های سیلیسی طلادارشمال سراب(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورنقشه های زمین شناسیسی امین گردهمائی علوم زمین
اهمیت استاندارد سازی بخش های مختلف فرآیند تهیه نقشه های زمین شناسی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورنقشه های زمین شناسیسی امین گردهمائی علوم زمین
فرایند نوین تهیه برش های ساختاری عمیق توسط شرکت ملی نفت ایرانحسین معتمدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورنقشه های زمین شناسیسی امین گردهمائی علوم زمین
نقش نقشه­ های زمین شناسی در شناسائی مناطق مستعد فرسایش پذیریجعفر دلائی میلانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورنقشه های زمین شناسیسی امین گردهمائی علوم زمین
تهیه نقشه مخاطرات زمین شناسی با تاکید بر ناپایداری های دامنه ای، مطالعه موردی نقشه های کاربردی ۱:۲۵۰۰۰خور و فشندایمان انتظام سلطانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورنقشه های زمین شناسیسی امین گردهمائی علوم زمین
شیوه تهیه نقشه های کاربردی ۱:۲۵۰۰۰ آب زمین شناسی با نگرش به برگه هشتگردامیر شمشکیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورنقشه های زمین شناسیسی امین گردهمائی علوم زمین
تهیه نقشه پراکندگی مواد معدنی کشورهای عضو اکوامید اردبیلیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورنقشه های زمین شناسیسی امین گردهمائی علوم زمین
شیوه تهیه نقشه های کاربردی ۱:۲۵۰۰۰ زمین‌شناسی زیست‌محیطی با نگرش به برگه طاووسیهاحمد دادستانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورنقشه های زمین شناسیسی امین گردهمائی علوم زمین