مقالات

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۶۵ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
نقش مدیریت مواد زائد در افزایش سوددهی و کاهش اثرات زیان بار کارخانجات تغلیظ مجتمع مس سرچشمهعلیرضا غفوری راینی ، صمد بنیسی و علی ملا حسینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
نقد و اصلاح محیط معادل پیشنهادی سیتارام در تخمین مدول تغییر شکل پذیری توده سنگعبالهادی قزوینیان و مهدی باقریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
ملاحظات ژئوتکنیکی درطراحی اولیه کاواک معدن آهن شماره ۳ گل گهر(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدندومین کنفرانس معادن روباز ایران
مقایسه بهینه سازی پیشروی ها بر اساس کمینه کردن باطله به ماده معدنی و بیشینه کردنNPVنجات فلاحسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
مقایسه اقتصادی روشهای استخراج روباز و زیرزمینی در کانسار سنگ آهن سه چاهونسید کاظم اورعی میرزمانی و علی چمن آراسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
مقایسه اقتصادی روشهای استخراج روباز و زیرزمینی در کانسار سنگ آهن سه چاهون(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدندومین کنفرانس معادن روباز ایران
مقایسه اعتبار­سنجی کریگینگ همراه با روند بیرونی با کریگینگ عادی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدنبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
مقایسه روشهای کریجینگ و شبکه عصبی در برآورد پارامترهای ژئوالکتریکی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدنبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
معرفی نرم افزار تحت ویندوز جهت طراحی محدوده بهینه نهایی معادن روباز با شیبهای متغیر(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدندومین کنفرانس معادن روباز ایران
معرفی نرم افزار برای انتخاب شاول و کامیون در معادن روبازمهدی یاوری، سیدولی موسویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
معرفی نرم افزار PitBlast جهت تعیین الگوی چالزنی و آتشباری در معادن روباز(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدندومین کنفرانس معادن روباز ایران
معرفی روشی جهت تعیین پارامترهای ژئومکانیکی واقعی منطقه به کمک روشهای عددیمجید نوریان بیدگلی وکورش شهریارسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
معرفی روش میانگین هارمونیک وزنی در برآورد مقاومت فشاری توده سنگها(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدندومین کنفرانس معادن روباز ایران
معرفی آنالیز کلاستری ارتباط کامل به عنوان بهترین روش تجزیه و تحلیل کلاستری نوع Rبهزاد تخم چی، زهره جنگرویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
مطالعه شیوه های کمی و تحلیلی انتخاب روش استخراج در ذخیره شماره سه گل گهر(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدندومین کنفرانس معادن روباز ایران
مطالعات زمین شناسی اقتصادی ژئوشیمیایی معادن مس عباس آباد شاهرود و برآورد پتانسیل معدنی آنهافیروز علی نیا، مهدیه دهقان نژادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
مطالعات آنالیز ساختاری با هدف تخمین ذخیره کانسار سرب و روی مهدی آباد(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدنبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
مدیریت بهره برداری از ذخایر استراتژیک کرومیت در بهینه سازی راههای دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدندهمین همایش سالانه انجمن زمین‌شناسی ایران
مدلی برای استفاده کامیون در معادن روبازمهدی یاوری، سیدولی موسویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
مدلسازی جریان آب زیر زمینی در محدوده معدن سنگ آهن سه چاهون به کمک نرم افزار MODFLOWمحمد محمد خانی و همایون کتیبهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران