مقالات

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۶۵ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
مدلسازی پتانسیل معدنی طلا و پایه در ناحیه ماهنشان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیاییمهیار یوسفی و رضا خالوکاکاییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
مدل های تخمین و زهکشی آبهای ورودی بداخل عملیات معدنی- مطالعه موردی نونل انتقال آب قمرود(قطعه ۳و۴)محمد رضا محوی وحسین مهریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
مدل ریاضی تخصیص انعطافپذیر کامیونهای چند ظرفیتی در معادن روباز(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدندومین کنفرانس معادن روباز ایران
محاسبه کامیونهای مورد نیاز جهت اجرای طرح توسعه گل گهر و توجیه پذیری اقتصادی آنها(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدندومین کنفرانس معادن روباز ایران
کاربرد نرم افزار DATAMINEدر برآورد ذخیره کانسار انگورانبانو کشمیری، علی اصغر خدایاری، احمد جعفریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
کاربرد منطق فازی در اکتشاف کانسارهای سرب و روی کربناته با استفاده از پردازش داده های رقومی ماهواره ای در استان اصفهانمسعود عسگری، علی قاسمی، سعید چراغی ، بهداد ناظم الرعایا و جواد عسگریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
کاربرد صیف سنج انعکاسی در مطالعه کانی شناسی سطحی مناطق تحت تاثیر تراوشهای طبیعی اسیدی، جنوب غربی استرالیامصطفی رقیمی، مهروز اسپندیارسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
کاربرد روشهای غیر مخرب در اندازه گیری برخی پارامترهای فیزیکی و مکانیکی مارن های زاگرسعبدالهادی قزوینیان ، علی فتحی ، مسعود رشیدی و منیژه قره چهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
کاربرد روش فرکتالی طیف توان- مساحت در جدایش آنومالی از زمینهیونس فداکار القلندیسسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
کاربرد روش تحلیل پایداری بلوک به بلوک در سازههای فروشویی تودهای(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدندومین کنفرانس معادن روباز ایران
کاربرد خوشه بندی لایه­ های اطلاعاتی درتهیۀ نقشۀ پتانسیل معدنی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدنبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
کاربرد آنالیز کریجینگ فاکتوری برای جدایش ساختارهای فضایی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدنبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
کاربرد آنالیز روند تفسیر داده های ژئوفیزیک هوایی منطقه سرچشمهعلیرضا حیدریان، حجت ا... رنجبر، امین روشندل کاهو، علیرضا جواهری نیستانکسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
کاربرد آنالیز روند ، جهت تفسیر داده های ژئوشیمی منطقه دره زار کرمانعلیرضا حیدریان، حجت ا... رنجبر، امین روشندل کاهو، علیرضا جواهری نیستانکسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
کاربرد آنالیز حساسیت در بهبود تخمین تخلخل با استفاده از شبکه عصبی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدنبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
قلع،چشم انداز آیندههاله عزیزی ، اکبر ساریخانی و بهزاد تخم چیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
قابلیت اعتماد در ژئومکانیک با نگاه ویژه به نگهداری تونل آبرسانی آتابارکیان در روسیهحسین توکلی و رضا رحمن نژادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
فرآیند چین زدایی (Unfolding) در مطالعات برآورد ذخیره معادن سطحی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدندومین کنفرانس معادن روباز ایران
طرح سیستم نیمه اتوماتیک گسیل لحظه ای کامیون با استفاده از GPS و بی سیم در معادن روباز ایرانمهدی یاوری، سید حمید سکاکی و مرتضی شناورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
طراحی و محاسبه سنگ شکن درون معدن مس سرچشمه در طرح توسعه معدن(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدندومین کنفرانس معادن روباز ایران