مقالات

نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۱۶۵ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
کاربرد نرم افزار DATAMINEدر برآورد ذخیره کانسار انگورانبانو کشمیری، علی اصغر خدایاری، احمد جعفریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
محاسبه کامیونهای مورد نیاز جهت اجرای طرح توسعه گل گهر و توجیه پذیری اقتصادی آنها(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدندومین کنفرانس معادن روباز ایران
مدل ریاضی تخصیص انعطافپذیر کامیونهای چند ظرفیتی در معادن روباز(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدندومین کنفرانس معادن روباز ایران
مدل های تخمین و زهکشی آبهای ورودی بداخل عملیات معدنی- مطالعه موردی نونل انتقال آب قمرود(قطعه ۳و۴)محمد رضا محوی وحسین مهریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
مدلسازی پتانسیل معدنی طلا و پایه در ناحیه ماهنشان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیاییمهیار یوسفی و رضا خالوکاکاییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
مدلسازی جریان آب زیر زمینی در محدوده معدن سنگ آهن سه چاهون به کمک نرم افزار MODFLOWمحمد محمد خانی و همایون کتیبهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
مدلی برای استفاده کامیون در معادن روبازمهدی یاوری، سیدولی موسویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
مدیریت بهره برداری از ذخایر استراتژیک کرومیت در بهینه سازی راههای دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدندهمین همایش سالانه انجمن زمین‌شناسی ایران
مطالعات آنالیز ساختاری با هدف تخمین ذخیره کانسار سرب و روی مهدی آباد(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدنبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
مطالعات زمین شناسی اقتصادی ژئوشیمیایی معادن مس عباس آباد شاهرود و برآورد پتانسیل معدنی آنهافیروز علی نیا، مهدیه دهقان نژادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
مطالعه شیوه های کمی و تحلیلی انتخاب روش استخراج در ذخیره شماره سه گل گهر(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدندومین کنفرانس معادن روباز ایران
معرفی آنالیز کلاستری ارتباط کامل به عنوان بهترین روش تجزیه و تحلیل کلاستری نوع Rبهزاد تخم چی، زهره جنگرویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
معرفی روش میانگین هارمونیک وزنی در برآورد مقاومت فشاری توده سنگها(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدندومین کنفرانس معادن روباز ایران
معرفی روشی جهت تعیین پارامترهای ژئومکانیکی واقعی منطقه به کمک روشهای عددیمجید نوریان بیدگلی وکورش شهریارسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
معرفی نرم افزار PitBlast جهت تعیین الگوی چالزنی و آتشباری در معادن روباز(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدندومین کنفرانس معادن روباز ایران
معرفی نرم افزار برای انتخاب شاول و کامیون در معادن روبازمهدی یاوری، سیدولی موسویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
معرفی نرم افزار تحت ویندوز جهت طراحی محدوده بهینه نهایی معادن روباز با شیبهای متغیر(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدندومین کنفرانس معادن روباز ایران
مقایسه روشهای کریجینگ و شبکه عصبی در برآورد پارامترهای ژئوالکتریکی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدنبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
مقایسه اعتبار­سنجی کریگینگ همراه با روند بیرونی با کریگینگ عادی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدنبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
مقایسه اقتصادی روشهای استخراج روباز و زیرزمینی در کانسار سنگ آهن سه چاهونسید کاظم اورعی میرزمانی و علی چمن آراسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران