مقالات

نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
متامورفیسم، ماگماتیسم و استراتیگرافی شمال غرب بلوک لوتمحمدرضا - سهندیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیهشتمین گردهمائی علوم زمین
پترولوژی و زمین شناسی ساختمانی افیولیت نیریزخلیل- سرکاری نژادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیهشتمین گردهمائی علوم زمین
زمین شناسی و کانی سازی سرب- باریت در محدوده چاه مکان- چاری «باغین کرمان»علیجان آفتابی - احمد عباس نژادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافهشتمین گردهمائی علوم زمین
محیط رسوبگذاری سازند مزدوران در شرق حوزه رسوبی کپه داغیعقوب -لاسمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییهشتمین گردهمائی علوم زمین
نمونه برداری، آماده سازی و تعیین کمی مقادیر ناچیز کانیهای سنگین در سنگهای نرم و سخت بطریقه مطالعه کانیهای سنگینفرزاد- آزرمسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافهشتمین گردهمائی علوم زمین
پالینواستراتیگرافی و پالئواکولوژی سازند فراقون در جنوب شرقی ایرانمحمد قویدل - سیوکیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیهشتمین گردهمائی علوم زمین
لایه های شورم و جایگاه راستین آن در ستون چینه شناسی ایرانمحمدرضا- سهندیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیهشتمین گردهمائی علوم زمین
منشاء ماسه های بادی در دشت آزادگانهمایون - مطیعیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییهشتمین گردهمائی علوم زمین
اشکوب Changhsingian همردیف Dorashamian در شرق ایران کشف جنس Colaniella و اهمیت زیست چینه ایمحمدحسین - پرتو آذرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیهشتمین گردهمائی علوم زمین
لیتواستراتیگرافی و تاریخچه رسوبگذاری ژوراسیک فوقانی (اکسفوردین کیمیرجین) در محدوده کل ملک آباد واقع در جنوبغربی آق دربندرضا موسوی -حرمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیهشتمین گردهمائی علوم زمین
نقش پدیده نامیژاکی LIQUID IMMISCIBILITY در بوجود آوردن سنگهای آذرین قلیایی گنبد نمکی کاکانمسیب- سبزه ئیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیهشتمین گردهمائی علوم زمین
تعبیر و تفسیر کمی برروی بی هنجاریهای شدت زیاد (HIGH INTENSE ANOMALES) از داده های پیمایش مغناطیسی هوایی سرتاسری ایرانامامقلی - یوسفیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکهشتمین گردهمائی علوم زمین