مقالات

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۶ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
نگاهی به تجارب بازسازی طبس بعد از زلزله شهریور ۵۷(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
نقش ورودیها و خروجیها در لحظه وقوع زلزله(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
نقش فرم،‌الگو و اندازه شهر در کاهش آسیب پذیری از زلزله(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
نقد و بررسی آنالیز دینامیکی در آئین نامه ۲۸۰۰(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
نحوه برخورد و برداشت اطلاعات جهت شناخت عناصر فیزیکی شهر به منظور ارزیابی بازسازی و تامین آسیب پذیری شهر در مقابل زلزله(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
نحوه طراحی جهت کاهش آسیب پذیری در برابر زلزله درمقیاس خرد (مطالعه مورد بازار رشت)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
ناپایداریهای زمین بر اثر زلزله ۳۱ خرداد ماه ۱۳۶۹ منجیل(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
مقایسه طیف آئین نامه ۲۸۰۰ ایران با طیف طرح محاسبه شده برای سطوح مختلف طراحی در حوالی گسل شمال تهران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
مطالعه سیستم پی لغزشی برای ایزوله کردن پی ساختمان های کوچک(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
مشارکت مردم در بازسازی مناطق زلزله زده(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
گذری بر تجارب بازسازی گلباف(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
کودکان و زلزله(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
کنترل نیروی انسانی در صحنه آسیب از طریق سیستم کامپیوتری(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
عرضه وتقاضای مصالح ساختمانی در شرایط بازسازی پس از زلزله(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
طراحی شهری با هدف کاهش آسیب پذیری در مقابل زلزله (مطالعه موردی شهر رشت)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
ضرورت تأکید بر ویژگیهای فضایی واجتماعی – اقتصادی در بازسازی مساکن روستایی (مورد: مساکن روستایی گیلان و زنجان)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
شناخت ابعاد مسکن و تحلیل و ارزیابی خسارات ناشی از زلزله ۱۳۶۹(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
زلزله مواد شیمیایی و آتش سوزی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
زلزله خیزی شمال مرکزی ایران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
روشهای تجهیز سازه ها برای مقابله با زلزله(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله