مقالات

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۶ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
روش های محاسبه ارزش جان انسان در بهینه یابی نسبت مخارج تقویت زلزله ای ساختمانها به مناطق تقلیل احتمالی تلفات جانی و در سیاستگزاریهای عمومی برای حفاظت در مقابل سوانح(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
روش تعیین مشخصات و پارامترهای زلزله ای لازم برای آنالیز سازه ای مهم و مقاوم در برابر زلزله(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
روش تصحیح مودی برای تحلیل دینامیکی قابها با هندسه غیر خطی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
رئوس کلی بازسازی با نگرشی به فردوس پس از زلزله(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
درشت پهنه بندی روانگرایی در ایران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
چگونگی شکل گیری شهر جدید رستم آباد بعد از زلزله خرداد ۱۳۶۹ و نقش آن در آینده منطقه رودبار – رستم آباد(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
تقویت ساختمانهای فلزی موجود در برابر زلزله(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
تعیین نقاط آسیب پذیر و طراحی شهری، بخش مرکزی شهر رشت با هدف کاهش آسیب پذیری در برابر زلزله(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
تحلیل دینامیکی سازه های نامتقارن متکی بر تکیه گاه لغزشی به کمک روش سطح تسلیم(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
تجزیه و تحلیل مقایسه ای بازسازی ۴ شهر زلزله زده ایران و ارائه توصیه ها و ضوابط بهینه(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
پریود زمانی تکرار و بازگشت زمین لرزه ها در امتداد گسل تبریز(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
برنامه ریزی کاربری بهینه زمین در شهرها برای مقابله با زلزله (نمونه: لوشان، منجیل، رودبار)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
برنامه ریزی برای کاهش خطر زلزله در مقیاس منطق ای نمونه دره طارم(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
بررسی طیفهای بازتاب زلزله های ایران برای تعیین طیف طراحی کشور ایران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
بررسی زمین لرزه های اخیر شمال غرب ایران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
بررسی روشهای محاسبه سازه ها در مقابل زلزله در آئین نامه ها(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
بررسی تحلیل سازه های قابی با دیوارهای برشی با جایگاه متغیر (Staggered Shear Wall) از روش المان های محدود(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
بررسی تأثیر اجرای آئین نامه های تقویت ساختمانها در مقابل زلزله و اعمال روشهای نظارت و کنترل ابنیه در فازه های مختلفه پروژه ها در تقلیل آسیب پذیری زلزله‌ای مناطق مختلف ایران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
بررسی اصول کلی طرح بیمه خطر زلزله در ایران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
بررسی آسیب پذیری فرم شهر تهران به هنگام وقوع زلزله(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله