مقالات

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۶ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
اختلالات روانی ناشی از زلزله(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
ارزیابی مقاومت، تقویت و بازسازی ساختمانها در مناطق آسیب دیده از زلزله(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
استفاده میکرورترمور در پهنه بندی لرزه ای شمال کشور(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
الگوی برنامه ریزی اجرایی مقابله با بحران ناشی از زلزله در شهرها(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
ایمنی مناطق شهری در برابر خطرات زلزله (ارائه ضوابط و راهبردهایی درزمینه برنامه ریزی شهری، طراحی شهری، طراحی ساختمان)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
بازسازی شهر گلباف و پیامدهای آن (ارزیابی بازسازی شهر پس از زلزله)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
بررسی آسیب پذیری فرم شهر تهران به هنگام وقوع زلزله(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
بررسی اصول کلی طرح بیمه خطر زلزله در ایران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
بررسی تأثیر اجرای آئین نامه های تقویت ساختمانها در مقابل زلزله و اعمال روشهای نظارت و کنترل ابنیه در فازه های مختلفه پروژه ها در تقلیل آسیب پذیری زلزله‌ای مناطق مختلف ایران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
بررسی تحلیل سازه های قابی با دیوارهای برشی با جایگاه متغیر (Staggered Shear Wall) از روش المان های محدود(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
بررسی روشهای محاسبه سازه ها در مقابل زلزله در آئین نامه ها(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
بررسی زمین لرزه های اخیر شمال غرب ایران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
بررسی طیفهای بازتاب زلزله های ایران برای تعیین طیف طراحی کشور ایران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
برنامه ریزی برای کاهش خطر زلزله در مقیاس منطق ای نمونه دره طارم(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
برنامه ریزی کاربری بهینه زمین در شهرها برای مقابله با زلزله (نمونه: لوشان، منجیل، رودبار)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
پریود زمانی تکرار و بازگشت زمین لرزه ها در امتداد گسل تبریز(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
تجزیه و تحلیل مقایسه ای بازسازی ۴ شهر زلزله زده ایران و ارائه توصیه ها و ضوابط بهینه(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
تحلیل دینامیکی سازه های نامتقارن متکی بر تکیه گاه لغزشی به کمک روش سطح تسلیم(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
تعیین نقاط آسیب پذیر و طراحی شهری، بخش مرکزی شهر رشت با هدف کاهش آسیب پذیری در برابر زلزله(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
تقویت ساختمانهای فلزی موجود در برابر زلزله(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله