مقالات

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۹۲ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
معرفی آثار گیاهی منطقه زغالدار کمر مهدی (جنوب و جنوب غرب طبس)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
مقدمه ای بر مطالعه خارپوستان از نهشته های آهکی منطقه روبیات (جنوب شرق بیرجند)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
رده بندی ریزرخساره ها و بررسی تغییرات محیط رسوبی سازند آسماری کوه چارطاق لردگان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
تخمین تخلخل و تراوایی توسط داده‌های چاه‌پیمایی، مغزه و NMR(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
ارزیابی پتروفیزیکی سازند آسماری توسط نگارهای چاه پیمایی در میدان اهواز(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
تعیین الگوی تراکمی شکستگی­های مخزن آسماری در میدان نفتی مارون با استفاده از روش­های تحلیل دایره محاطی و داده­های مغزه(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
بررسی و شناسایی نوع رسها بر اساس نگار‌های چاه پیمایی،مطالعه موردی: چاه A میدان نفتی اهواز و چاه Harrere-۱ استرالیا(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
توصیف واحدهای جریانی در یکی از چاههای مخزن بنگستان میدان گچساران بر پایه روش لورنز(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
مقایسه شکستگی­ها در یک موقعیت ساختاری یکسان در دو چاه با استفاده از لاگ تصویری(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
تعیین فاکتور سیمان شدگی (m) توسط شبکه عصبی مصنوعی در یکی ازمخازن هیدرو کربوری میدان پارس جنوبی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
تعیین سنگ شناسی با استفاده از داده­های پتروفیزیکی توسط شبکه­های عصبی مصنوعی در یکی از مخازن کربناته پارس جنوبی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
مدل سازی تخلخل با استفاده از روش­های تصادفی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
تاریخچه رسوبی و بلوغ حرارتی سازندهای منشاء در میدان نفتی کیلور کریم(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
تخمین تخلخل مخازن گازی کربناته با استفاده از روش S-NMR(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
تخمین امپدانس صوتی از داده های پتروفیریکی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
بررسی کیفیت مخزنی سازند گورپی در یکی از میادین فروافتادگی دزفول با استفاده از نرم افزارIRAP-RMS(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
طبقه بندی چاه­ نمودارهای پتروفیزیکی در کلاس­های مختلف سیالات مخزنی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
اولویت بندی چاه­ نمودارهای پتروفیزیکی در جدایش تخلخل های حفره ای(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
ارزیابی ژئوشیمیایی سنگ منشاء گدوان در میدان نفتی اهواز(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
مدلسازی اختلاف محدود تراکم میدان نفتی درود در اثر ازدیاد برداشت سیال(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین