مقالات

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۴۹۲ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
بررسی پتانسیل معدنی لاتریت نیکل دار جنوب قادر آباد(استان فارس)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
کانه‌زایی روی-سرب رسوبی-بروندمی (Sedex) در حوضه ریفت پشت قوسی پهنه زریگان-چاه‌میر، شرق بافق، ایران مرکزی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
The Meiduk porphyry copper deposit, northwest of Dehaj-Sarduieh belt(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
رخداد تیپهای گوناگون کانسارهای سولفید توده ای (VMS) در پهنه سنندج- سیرجان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
شناسائی رگه­های هیدروترمالی کوارتز طلادار از رگه­های کوارتز فاقد کانه­زائی با استفاده از مطالعات مورفولوژی، بافت، ترکیب شیمیائی و خصوصیات طیفی SEM-CL، Chroma SEM-CL و EPMA در کانسار طلای زرترشت، جنوب­غرب جیرفت(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
زمین شناسی و پترولوژی توده­های نفوذی در محدوده کانسار مس پورفیری کرور، جبال بارز، استان کرمان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
ترکیب بیوتیت در توده های بارور و نابارور همراه با سیستم های مس پورفیری، جنوب کمربند ارومیه -دختر(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
لزوم و انجام عملیات اکتشاف اورانیوم تیپ رسوبی در کشور(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
بررسی آلودگی فلزات سنگین در رسوبات کارخانه ذغال­شویی انجیرتنگه با استفاده از شاخص­های ژئوشیمیایی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
مکان یابی محل دفن پسماندهای شهر داراب با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
توزیع ژئوشیمیایی و منشاء احتمالی فلزات سنگین در رسوبات دریاچه بختگان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
مدلسازی تأثیرات زمین شناسی در هیدروژئوشیمی آب زیرزمینی با استفاده از GIS(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
تعیین مشخصات کانی‌شناسی و ژئوشیمیایی باطله‌های زغالشویی البرزشرقی از دیدگاه زیست‌محیطی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
نحوه توزیع و غنی­ شدگی فلزات سنگین در منطقه ونارچ قم(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
بررسی پراکندگی غلظت اورانیوم در اراضی شهرستان های شاهرود و دامغان (با نگرش زمین شناسی پزشکی)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
بررسی بیوژئوشیمیایی فلزات سنگین در گیاهان و جانوران منطقه عشوند(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
تخمین عمق موهو در منطقه جنوبی استان کرمان با استفاده از دو روش گرانی سنجی و لرزه نگاری(زلزله سنجی)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
Imaging Shallow Structures Using ۳D Pole-Pole Array(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
وارونسازی داده­های الکترومغناطیس هلیکوپتری برگۀ باریکا در آذربایجان غربی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
برجسته سازی ساختارهای دایره ای در تصاویر میدان پتانسیل(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین