مقالات

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۳۴ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
تعیین مشخصات یک آبخوان با استفاده از توموگرافی دو بعدی الکتریکیاحسان حلاج فردسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
بالانس آب درحوزه آبریز رودخانه ی نکاعطااله داداش پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
جھت ردیابی آلودگی- EM مدلسازی سه بعدی داده ھای ھدایت الکتریکی ۳۴ مطالعه موردیفرامرز دولتی ارده جانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
اجرای پرده آبند در زیر دیوار آببند در ساختگاھھای با ضخامت زیاد آبرفترضا کیا نی فرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی فرونشست در دشت علی آباد قمرضا مقدم فردوییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
اثرات ھیدرولوژیک سدھا و بندھای ایجاد شده بر روی رودخانه ھای قمرود و قره چای بر منطقه قمرضا مقدم فردوییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
کاربرد روشھای آماری چند متغیره برای تفکیک رسوبات مختلف و تعیین منشاء عناصر سمی؛ در محدوده ی معدنی مس چھارگنبد، سیرجانیوسفی شریک آبادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی خصوصیات ھیدروژئوشیمیایی آبھای زیرزمینی دشت رومشگان، لرستان، ایرانامین رستمی زرین آبادیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
تأثیر کمیت و کیفیت در مدیریت مصرف آب زیرزمینی دشت خویس جھت مصارف کشاورزی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی پرتوزایی گل قرمز حاصل از فرآوری بوکسیت جاجرمناصر ناصریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
تحلیل حساسیت رفتار ھیدرولیکی آبخوان دشت بجنورد با استفاده از نرم GMS افزامجید الطافی دادگرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
GIS بررسی منابع آلاینده فلزات سنگین در استان زنجان با استفاده ازمحمد رضا توکلی محمدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی کیفیت آبھای زیرزمینی آبخوان درگز از نظر شرب با استفاده از نمودار شولر و شاخصGQIحامد صیادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی تعادل و توسعه پایدار آبخوان نجف آبادستاره ناقلیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
مقایسه کیفیت آبھای زیر زمینی دشت کوھدشت و دشت رومشکان( لرستان)امین رستمی زرین آبادیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
تعیین سنگ منشأ آب ھای زیرزمینی با استفاده از نسبت ھای یونی (مطالعھ موردی : دشت حسن آباد، کرمانشاه)حسن ولی نیاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
عنوان :برسی ھیدروژئوشیمی به روش درون یابی با استفاده از نرم افزار ARCGIS (مطالعه موردی دشت آبدان دیر استان ھرمزگان)زینب حیدریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
منشا زمین زاد نیترات در آبخوان سرپنیران، استان فارسیحیی محمودی نژادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
بررسی اثرات تغیر محیط رسوبی بر پارامترھای فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی خاک (رودکارون بازه اھواز تا خرمشھر)عبّاسعلی قاسمی قھسارهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی اقتصادی سدھای خارج از بستر اصلی رودخانه مطالعه موردی سدارسباراناحمد اکبری مقدم قیه باشیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین