مقالات

نمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
مطالعه چینه شناسی،میکروفاسیس ها و محیط رسوبی نهشته های کرتاسه بالایی در نواحی خاوری- جنوب خاوری تهرانعلیرضا کریمی باوندپورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیدوازهمین گردهمائی علوم زمین
تحلیل ساختاری و تفسیر محیط رسوبی مجموعه سنگهای دگرگونی گرگان «شیستهای گرگان»مجید شاه پسندزاده- محسن پورکرمانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکدوازهمین گردهمائی علوم زمین
وضعیت عمومی زمین شناسی باتولیت قره داغ- ارودبادعباس امینی فضلی -صبحی بکتاشی- معارف زینالفسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیدوازهمین گردهمائی علوم زمین
ژئوکرونولوژی سریهای ماگمایی سنوزوئیک ناحیه شهر بابک به روش آرگون- آرگونجمشید -حسن زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیدوازهمین گردهمائی علوم زمین
پتانسیل کانی سازی پلی متال قلع، تنگستن، مولیبدن، طلا، ۰۰۰۰۰ در گرانیتوئیدهای شازندسلیمان-کوثریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافدوازهمین گردهمائی علوم زمین
اثرهای ساختگاه Site Effects بر جنبش شدید زمین، در زمین لرزه ۱۳۶۹ منجیلمهدی زارعی - علی ارومیه ایسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختدوازهمین گردهمائی علوم زمین
پژوهشی در زمین شناسی، ژئوشیمی، منشا کانی سازی و مطالعات سیالات درگیر در نهشته سونگوتیپ پورفیر مس- مولیبدن ن (آذربایجان غرب اهر)محمود - مهرپرتوسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیدوازهمین گردهمائی علوم زمین
تحلیلی نوین بر نقش گسله های بنیادی در خمیدگی ساختاری در کمربند ایران شمالی (بین آذربایجان تا کپه داغ)م- نوگل ساداتسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکدوازهمین گردهمائی علوم زمین
کافتن (Rifting) و وارونگی تکتونیکی (Tectonic Inversion) الگوئی برای تفسیر تحولات ساختاری زون سنندج- سیرجان: تعمیم آن در گستره ایران زمینمسیب- سبزه ئیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکدوازهمین گردهمائی علوم زمین
نگرشی بر لرزه خیزی زلزله زمین ساخت ایرانم- نوگل ساداتسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختدوازهمین گردهمائی علوم زمین
تشکیل سیمانهای آهکی و دولومیت ثانوی و ارتباط آنها با توالی های رسوبی سازند مزدوران در شمال شرقی ایرانیعقوب- لاسمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیدوازهمین گردهمائی علوم زمین
بازنگری در مورد فوقانی ترین ممبر سازند خوش ییلاق با معرفی زون کنودونتی و نظری اجمالی به تحتانی ترین ممبر این سازندعلیرضا -عاشوریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیدوازهمین گردهمائی علوم زمین
منشا آنالیسم در شوشونیت های منطقه گود بیابانی شمال غرب بردسیرمسیب سبزه ئی -حبیبه عطاپورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیدوازهمین گردهمائی علوم زمین
دگرسانی و کانی سازی هیدروترمال در کانسار مس پورفیری میدوک و مقایسه آن با کانسار سرچشمهجمشید- حسن زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافدوازهمین گردهمائی علوم زمین