مقالات

نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
نگاهی به ذخایر معدنی رس در ایرانفرشید غضنفریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافچهاردهمین گردهمائی علوم زمین
نقشه‌های زمین شناسی مهندسی سردرود – تبریز و کاربرد آنناصرحسین خان‌ناظرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیچهاردهمین گردهمائی علوم زمین
مطالعه مورفوتکتونیک کمربند ساختاری زاگرس درجنوب غرب ایران با استفاده از تکنیک‌های دورسنجیکاظم رنگزن اقبالدینسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکچهاردهمین گردهمائی علوم زمین
مطالعه زیست چینه‌ای و تعیین سن سازند کهار در البرز مرکزی(برش فیروز آباد چالوس)جعفر صبوریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیچهاردهمین گردهمائی علوم زمین
کنودونت‌ها و لایه سفالوپوددار و مرز دونین – کربونیفرعلیرضا عاشوریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیچهاردهمین گردهمائی علوم زمین
شاخص‌های زمین ریخت شناختی در ارزیابی مناطق با زمین ساخت فعالفرشاد جمالی محمد جواد بلورچیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکچهاردهمین گردهمائی علوم زمین
روشی نو برای افزایش پایه‌داری سازه‌ها در برابر امواج زلزلهمحمد جمیل عندلیبیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختچهاردهمین گردهمائی علوم زمین
تعیین پارامترهای چشمه زلزله به روش طیفی و مقایسه با مشاهدات زمین شناسیمحمدحسن شکفته محمدرضا قیطانچیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختچهاردهمین گردهمائی علوم زمین
تحلیل پس لرزه‌های زمین منجیل – رودبار به کمک آرایه ایلپافرزاد یمینی فردسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختچهاردهمین گردهمائی علوم زمین
بررسی نوسان‌های عوامل کنترل کننده دگرگونی در منطقه انارک، ایران مرکزیساسان باقریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی آذرین و دگرگونچهاردهمین گردهمائی علوم زمین
بایواستراتیگرافی و پالئوژئوگرافی رسوب‌های پالئوزوئیک زیرین (سازندهای میلا،بجنورد قلی و نیور) در ناحیه قلی واقع در جنوب غربشهرستان بجنوردمحمد قویدل سیوکیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیچهاردهمین گردهمائی علوم زمین
ما گمای افیولیتی» و نقش آن در تکوین افیولیت‌های ایرانبرداشت‌هایی از گدازه‌های الترامافیک با گرایش کوماتیئتیمسیب سبزه‌ایسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیچهاردهمین گردهمائی علوم زمین
محیط‌های رسوبی کامبرین شرق ایرانمیرعلیرضا حامدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییچهاردهمین گردهمائی علوم زمین