مقالات

نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
بررسیهای زمین شناسی اقتصادی- پترولوژی ذخیره تیتانیوم- فسفات قره آغاج (شمال باختر ارومیه)مسعود علیپور اصل- علیرضا باباخانی - ایرج رساسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافپانزدهمین گردهمائی علوم زمین
پترولوژی و پتروژنز توده ساب ولکانیک گته ده، طالقان، البرز مرکزی- ایرانفریدون سحابی- امیر همایون صفارزادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیپانزدهمین گردهمائی علوم زمین
پترولوژی نهشته های سیلیسی در مجموعه های افیولیتی شمال شرق ایرانصدرالدین امینی- ابولفضل کریمی مقدمسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیپانزدهمین گردهمائی علوم زمین
The Types, Metallogeny and Conditions to form Ultrabasite Complexes of Lesser Caucasian and Karadag - Talyshian fold zonesA.D.-ISMAIL-ZADEHسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیپانزدهمین گردهمائی علوم زمین
روش تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی و کاربرد آن در اکتشافات ژئوشیمیایی ناحیه ای، منطقه تکابوحید حسینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیپانزدهمین گردهمائی علوم زمین
الگوسازی در اکتشاف اندیس سلطان باباسلیمان کوثریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافپانزدهمین گردهمائی علوم زمین
کاربرد GIS در استفاده بهینه از اطلاعات زمین شناسی و اکتشافیپانته آ گیاهچی - مژگان زارعی نژادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISپانزدهمین گردهمائی علوم زمین
بکارگیری داده های رقومی سنجنده TM ماهواره لندست در تهیه نقشه زمین شناسی ورقه ۱:۱۰۰۰۰۰ دولت آبادایرج نوایی- سیمین مهدیزاده- ن. نادری- ف. قریب- ا.حیدریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISپانزدهمین گردهمائی علوم زمین
تعیین ضریب کیفیت Q در منطقه جنوب غرب تهرانمیترا یارخانی- محمد رضا قیطانچی - فرزام یمینی فرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختپانزدهمین گردهمائی علوم زمین
بررسی لرزه خیزی حوضه خزر جنوبیرحمت ...روح الهلی- محمد رضا قیطانچیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختپانزدهمین گردهمائی علوم زمین
میکروبیواستراتیگرافی رسوبات پالئوسن و مرز زیرین آن در غرب حوضه کپه داغقدیر علی فکوریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیپانزدهمین گردهمائی علوم زمین
New Age and Paleogeographic History Redetermination of Sardar Conglomerate (Tabas, Eastern Iran) Based on Conodont Species, Comparison of New Chronological Framework to the Age of the Upper Paleozoic Sediments At the Praprotno, Sloveniaمهدی یزدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیپانزدهمین گردهمائی علوم زمین
بقایای ماهی های( Holocephalian (Bradyodonts از دونین پسین و کربونیفر پیشین ایران، البرز مرکزیهوشنگ دشتبانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیپانزدهمین گردهمائی علوم زمین
زمین شناسی ساختمانی- تکتونیک- جغرافیای دیرینه و تکتونواستراتیگرافی منطقه هرسین (شرق کرمانشاه)حمید نظریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکپانزدهمین گردهمائی علوم زمین
ویژگیهای نوزمین ساخت، ریخت زمین ساخت و رسوب زمین ساخت ناحیه قزوینمحمد جلیل عندلیبیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکپانزدهمین گردهمائی علوم زمین
واکنش های ماگمائی واپسین دم تبلور درون تراکیت ها و سینیت های سری دزو در منطقه حرجند (شمال کرمان)مسیب سبزه ای - بابک طهمورثیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیپانزدهمین گردهمائی علوم زمین