مقالات

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۳ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
اقتباس مدت زمان میوسن از تجزیه و تحلیل رسوبگذاری و چینه نگاری چرخه ای: مثالی گویا از نادرستی سن های پرتو سنجیمنوچهر پدرامیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیهجدهمین گردهمائی علوم زمین
تاثیر آلودگی ناشی از پسابهای صنعتی کارخانه پارس خزر بر محیط زیست رودخانه سیاهرودنوشین سجادی- ایرج بیات- ترانه شارمدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیهجدهمین گردهمائی علوم زمین
زمین، محیط زیست و سوانح طبیعیسید حسن- بحرینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیهجدهمین گردهمائی علوم زمین
مقدمه ای بر فلسفه زمین شناسیناصر -خوئیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهجدهمین گردهمائی علوم زمین
پارامترهای ژئو کلیماتولوژیک موثر در تعیین قنوات هم رژیممصطفی - یوسفی رادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیهجدهمین گردهمائی علوم زمین
تخمین ضریب هدایت هیدرولیکی و منحنی نگهداشت آب در خاک غیر اشباع بوسیله صفحه متخلخل نفوذسنجمحمد - نخعیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیهجدهمین گردهمائی علوم زمین
برآورد میزان تغذیه آب زیرزمینی از یون کلریدنصرالله -کلانتریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیهجدهمین گردهمائی علوم زمین
انحلال پذیری و گسترش ناپیوستگی ها در توده سنگ های آهکی محل سد شهید عباسپورمحمد حسین قبادی - محمد رجب پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیهجدهمین گردهمائی علوم زمین
بسط ضریب قابلیت انتقال آبخوان (T) با استفاده از ارتباط نزدیک بین اطلاعات ژئو الکتریک و آزمایشات پمپاژداوود صمدی -منوچهر چیت سازانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیهجدهمین گردهمائی علوم زمین
بررسی تاثیر طرح تغذیه مصنوعی دریان چای و دریاچه ارومیه بر کیفیت آب زیرزمینی آبخوان دشت شبسترداوود صمدی- منوچهر چیت سازانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیهجدهمین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی طرح تغذیه مصنوعی دریان چای (کبوتر علی چای) دشت شبستر از دیدگاه طراحیحبیب شمسی - نصرالله کلانتریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیهجدهمین گردهمائی علوم زمین
هیدروژئو لوژی تاقدیس سلطانمحمدرضا- احمدی پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیهجدهمین گردهمائی علوم زمین
بررسی وضعیت رسوبگذاری حوزه سد زاینده رودمسعود - گودرزیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیهجدهمین گردهمائی علوم زمین
روش استاندارد آزمایش تعیین ظرفیت باربری خاک برای بار استاتیکی و پی های منفردحسین خزائی- رسول اجل لوئیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیهجدهمین گردهمائی علوم زمین
اثر درصد کربنات کلسیم بر ویژگیهای ژئو تکنیکی سنگهای مارنی سازند آب تلخ در ساختگاه سد دوستی سرخسماشاءالله خامه چیان- محمد رضا نیکودل - حامد رضاییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیهجدهمین گردهمائی علوم زمین
عمق یابی و بررسی میزان رسوب گذاری در اطراف پایه های پلهای نصب شده در رودخانه کارون- اهوازبهرام حبیب نیا- سید هاشم امام- مسعود صدری نسبسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیهجدهمین گردهمائی علوم زمین
آشنایی با هندسه فراکتال (Fractal Geometry) و کاربردهای آن در علوم زمیناحمد - مشکانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهجدهمین گردهمائی علوم زمین
بررسی کاربرد پرتو لیزر در عمر سنجیمحمدرضا - جلالیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهجدهمین گردهمائی علوم زمین
منشاء و ویژگیهای زمین لرزه ریچی رخداد هفدهم اردیبهشت ۱۳۷۸ (هفتم می ۱۹۹۹)محمدجمیل عندلیبی- بهنام اویسیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختهجدهمین گردهمائی علوم زمین
بررسی اثر جهت پذیری در جنبش شدید زمین در زمین لرزه ۱۷ اوت ۱۹۹۹ گولچوک ترکیهمهدی - زارعسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختهجدهمین گردهمائی علوم زمین