مقالات

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵۳ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
مطالعه صفت لرزه خیزی شمال غرب ایران، قفقاز و شرق ترکیهآرزودرستیان- محمدرضا قیطانچیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختهجدهمین گردهمائی علوم زمین
توزیع محور تنش بیشینه در گستره گسل لرزه ای اردکولمحمد مهدی - خطیبسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختهجدهمین گردهمائی علوم زمین
تحلیل ریسک زلزله و ریز پهنه بندی لرزه ای دشت ورامینماشاءالله خامچیان- جعفر قیومیان- حسن شریعت جعفری- کاظم مرادیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختهجدهمین گردهمائی علوم زمین
بررسی وضعیت لرزه زمین ساختی و ساز و کار زمین لرزه های ناحیه لوت و زاگرسنسرین امیرمطلبی- محمدرضا قیطانچیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختهجدهمین گردهمائی علوم زمین
نحوه محاسبه نرخ فرونشست و زمین ساختی و اهمیت آن در تجزیه و تحلیل حوضه رسوبی در ناحیه زغالدار پروده- آبدوغیناصر - نعیمی قصابیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکهجدهمین گردهمائی علوم زمین
فرگشت زمین ساختی ایالت ساختاری بلوک طبس بر اساس تجزیه و تحلیل کینماتیکی چین هاناصر - نعیمی قصابیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکهجدهمین گردهمائی علوم زمین
خاستگاه تکتونو ماگمایی و تکتونو استراتیگرافی کمان ماگمایی البرزحمید- نظریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکهجدهمین گردهمائی علوم زمین
شواهدساختاری- زمین ساختی بر مدل فشارش همگرای راستبر (Dextral Transpression) در زون سنندج- سیرجان از زمان برخورد (کرتاسه پسین) تا عهد حاضرمحمد -محجلسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکهجدهمین گردهمائی علوم زمین
مقدمه ای بر تحلیل گسله های موجود و زمین لرزه های محلی شرق تبریزمحمد علی گنجویان- محمدرضا قیطانچی- منوچهر قرشیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکهجدهمین گردهمائی علوم زمین
بررسی ساختمانهای بزرگ مقیاس مجموعه دگرگونی سورسات (شاهین دژ)عباس قاسمی- محسن پورکرمانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکهجدهمین گردهمائی علوم زمین
نگرشی مورفو تکتونیکی بر گسل قطر- کازرون و گستره پیرامون آنقدرت الله فرهودی- رضا درخشانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکهجدهمین گردهمائی علوم زمین
بررسی نتایج حاصل از مطالعات ریخت زمین ساخت و ارتباط آن با الگوی ساختاری منطقه جنوب غربی قاینابراهیم غلامی- میر علی اکبر نوگل ساداتسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکهجدهمین گردهمائی علوم زمین
بررسی ریز ساختاری گابروهای میلونیتی شمال خوی (آذربایجان غربی) و کاربرد آن در زونهای برشیحسن عزیزی- حسین معین وزیری- محمد محجلسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکهجدهمین گردهمائی علوم زمین
تحلیل ساختاری دوپلکس سی سخت در طول گسل عرضی برشی کازرونحجت الله صفری- میر علی اکبر نوگل ساداتسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکهجدهمین گردهمائی علوم زمین
شناسایی لولای تغییر روند البرز مرکزی با استفاده از پردازش اطلاعات رقومی مغناطیس هوائیهمایون صفایی- مژگان علویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکهجدهمین گردهمائی علوم زمین
تحلیل فرکتالی سیستم گسلی قطر- کازرون جنوب غرب ایراناحمد زمانی- مهناز ندائیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکهجدهمین گردهمائی علوم زمین
چین خوردگی مکرر در سازندهای کامبرین زیرین زاگرس مرتفعسعید حکیمی آسیابر- سهراب شهریارسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکهجدهمین گردهمائی علوم زمین
تحلیل ساختاری و مدل تکتونیکی معدن طلای موته و ارتباط کانی سازی با آنحسین حسنی- محمدمحجلسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکهجدهمین گردهمائی علوم زمین
اثر میدانهای بزرگ نئو استرس (Neo-Stress) در زایش مورفوتکتونیک کششیبهنام- اویسیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکهجدهمین گردهمائی علوم زمین
شناسایی انواع گسلها و تجزیه و تحلیل ساختاری در ورقه ۱:۱۰۰,۰۰۰ چهار گنبد با استفاده از تلفیق تصاویر ماهواره ای تی ام (TM) لندست و پنکروماتیک اسپاتناصر نعیمی قصابیان- سیمین مهدیزاده تهرانی- وحید فتوتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISهجدهمین گردهمائی علوم زمین