مقالات

نمایش ۴۱ تا ۵۳ مورد از کل ۵۳ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
بررسیهای دور سنجی به منظور ردیابی سیستم های مس پورفیری در کمربند ولکانیکی ارومیه- دخترسیمین مهدیزاده تهرانی- وحید فتوتی- ناصر نعیمی قصابیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISهجدهمین گردهمائی علوم زمین
بررسی امکان برازش مدل تجربی PSIAC برآورد فرسایش و رسوب در حوضه های آبخیز فاقد آمار با استفاده از سنجش از دور (R.S) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)احمد مختاری- سادات فیض نیا- حسن احمدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISهجدهمین گردهمائی علوم زمین
تحلیل روند تکاملی و گسترش جانبی رودخانه های مئاندری در طول زمان با استفاده از داده های ماهواره ای، با نگرش ویژه بر تغییرات جانبی و تعیین زیر حوضه های رودخانه کارون، منطقه اهوازفریبرز- قریبسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISهجدهمین گردهمائی علوم زمین
معرفی نقشه های محدوده های پتانسیل معدنی در گستره ایران با تکیه بر زون ۲ اکتشافیمریم -عرفانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISهجدهمین گردهمائی علوم زمین
بررسی هاله دگرگونی مجاورتی بروجرد بااستفاده از پردازش داده های رقومی ماهواره ای لندست ۵همایون صفایی- محمدحسین شهسواریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISهجدهمین گردهمائی علوم زمین
تفکیک ولکانیسم پلیو کواترنر جنوب غرب یزد با استفاده از پردازش داده های رقومی ماهواره ای (تکنیک PCA)ماهیار سلطانی -مهدی عابدینی - محمود فتحیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISهجدهمین گردهمائی علوم زمین
شبیه سازی و پیش بینی وضعیت فرسایشی در ناحیه شاهین دژ در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)مژگان - زارعی نژادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISهجدهمین گردهمائی علوم زمین
بررسیهای استانی، روشی نوین برای بررسی زمین شناسی اقتصادی و پتانسیل های معدنی با بهره گیری از GIS«استان سمنان به عنوان الگوی مطالعاتی»مانا- رحیمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISهجدهمین گردهمائی علوم زمین
استفاده از دور سنجی به منظور بررسی ناهمگنی های ساختاری در زون زاگرسحمید رحمانی - کاظم رنگزن- نصرالله کلانتریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISهجدهمین گردهمائی علوم زمین
استفاده از دور سنجی به منظور بررسی ناهمگنی های ساختاری در زون زاگرس(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISهجدهمین گردهمائی علوم زمین
تفکیک واحدهای سنگی خاص و شناسایی برخی از ساختمانها بر مبنای تفسیر داده های تصویری ماهواره لندست در ورقه ۱:۱۰۰,۰۰۰ سقزفلوریز- خیریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISهجدهمین گردهمائی علوم زمین
لزوم ایجاد بانک اطلاعاتی (پایگاه داده ها) در راستای پیشبرد پژوهشهای علمیشیدا-اسکندریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISهجدهمین گردهمائی علوم زمین
کاربرد تصاویر ماهواره ای در تشخیص ساختارهای مهم در ارتباط با کانی زایی در منطقه سنندج- بایجنوب- کامیارانشهین دخت- ابولمعالیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISهجدهمین گردهمائی علوم زمین