مقالات

نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۶۰ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
نگرشی بر لرزه زمین ساخت پهنه تبریز و پیرامون آنمحمد علی گنجویان- محمد رضا قیطانچی- منوچهر قرشیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
تحلیل زمنین لرزه های اخیر ترکیهمحمد رضا قیطانچیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
بررسی فعالیت زمین ساختی گنبدهای نمکی جنوب شرقی زاگرس با استفاده از شاخصهای زمین ریختیقدرت ا... فرهودی- حسین قربانی- رضادرخشانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
بررسی همخوانی بین الگوی جنبشی، لرزه زمین ساخت و نتایج حاصل از مطالعات ریخت زمین ساختی منطقه جنوب غربی قاینابراهیم نو گل سادات- منوچهر قرشی- میر علی اکبر غلامیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
کاربرد روش های زیخت زمین ساختی در تحلیل ساختاری تاقدیس سبز پوشانسید احمد علوی- ساراعبادیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نصب شبکه موقت لرزه نگاری در محدوده مشا- فشم جهت شناخت بهتر لرزه خیزی منطقهآرزو عکاشه - بهرام درستیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نو زمین ساخت ناحیه سی سختحجت ا... صفری- میر علی اکبر نو گل ساداتسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
توای راندگی ها (Thrust swquences) در منطقه خبر (جنوب غربی بافت) با نگرشی بر ساختارهای مرتبطشهرام شفیعی بافتی-سید احمد علویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
تجزیه و تحلیل واتنش نهایی عناصر دگر شکل شده موجود در تاقدیس آب خواجهعلی امیری- امیرشفیعی بافتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
بررسی نقش درزهای مرتبط با گسلش در پهنه بندی خطر رویداد زمین لرزه در گستره گرگان، استان گلستانمحمد زمان دماوندی- مجید شاه پسندزاده- مصطفی رقیمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
بررسی چین های مکرر (Superposed folds) و نامتقارن در پهنه دگرگونی- راندگی زاگرس در محدوده حنشک (Heneshk)خلیل سرکاری نژاد- مریم آق اتابایسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
یک مدل زمین شناختی برای ارزیابی نقش گسلها در هدایت یا انساداد جریان نفت در حوضه های رسوبیرسول سرخابیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
بررسی و تحلیل توزیع پیش لرزه ها و پس لرزه های زمین لرزه ۱۷ اردیبهشت ۷۸ کهمره استان فارس (جنوب غرب ایران)، با استفاده زا مدل های آماریاحمدزمانی-سید ناصر هاشمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
مطالعه توزیع زمانی پیش لرزه ها . پس لرزه های چند زمین لرزه بزرگ در ایران با استفاده از ضرایب Comtagiousاحمدزمانی- محمد حسن پور صدقیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
کاربرد روش لرزه ای شکست مرزی در تعیین لایه پنهانمحمد حیدری-محمد علی ریاحیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
کنترل کننده های ساختاری در دگرسانی سنگ های واقع در پهنه برشی بوشادمحمد حسن زرین کوب-محمد مهدی خطیبسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
تحلیل ساختاری و لرزه زمین ساخت منطقه سهل آباد (جنوب شرق بیرجند)محمد مهدی خطیبسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
تحلیل ساختاری و لرزه زمین ساخت منطقه سهل آباد (جنوب شرق بیرجند)محسن پورکرمانی- محمد مهدی خطیب- سید مرتضی موسویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
تحلیل ساختاری تاقدیس کهنک در فروبار دزفولآرش برجستهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
مطالعه مقدماتی کانسار آهن آنومالی شمالی، بافق، یزدعبدالمجید یعقوب پور- محمدرضا محوی- رسول سپهری رادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران