مقالات

نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۶۰ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
مقایسه سه روش تحلیل مولفه اصلی در بارزسازی دگرسانی ذخایر مس پورفیری منطقه میدوک؛ استان کرمانمجیدهاشمی تنگستانی- فریبا کهن پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
بررسی پتانسیل اقتصادی چهارگوش چاپان با استفاده از RS و GISایرج رسا- افشین واسعیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
کانسار آنتیموان- آرسنیک- طلای داشکسن و ویژگیهای زمین شناسی، کانی شناسی و ژئوشیمیایی آنمجید قادری- محمدهاشم امامی- ابراهیم راستاد-شجاع الدین نیرومندسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
استفاده از هاله های ژئوشیمیایی مرکب در اکتشافات اورانیومشاهید نوریانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
رخساره های کانه دار و ساخت و بافت و پاژنز آنها در کانسار سرب- نقره خانجار- جنوب دامغانبهروزمهری- ابراهیم راستاد - فرج ا... فیاضیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
بررسی دگرسانی متاسومافیک و کانی سازی آهن- منگنز در اسکارن تیکمه داش، بستان آباد- آذربایجان شرقیعلیرضا ثمرین -قادرحسین زاده- محسن مویدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
زئوشیمی فلزات گروه پلاتین و عناصر کمیاب خاکی همراه کرومیت در معادن خواجه جمالی- نیریزاحمد خاکزاد- ساسان لیاقت- ارسیا مقتدریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نگرشی بر کانی سازی آنتیموان در اطراف همدانفرهاد آلیانی- محمدمعانی جوسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
بررسی و مطالعه میانبارهای سیال در فلویت های کانسار پیناوندفرید مر- محمدعلی علیآبادیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
کانی شناسی، زمین شیمی و زمین دماسنجی کانسار طلای رگه ای باغوفرید مر- عطا شاکریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
زمین شیمی و ژنز کانسار منگنز ناریگان، بافق، استان یزدزهرا بنیادی- فرید مرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
ازبست در شرق ایران، خاستگاه ونحوه تشکیلابراهیم غلامی- سید سعید محمدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
مطالعه ژئوشیمی و رفتار عناصر در فرایندهای بوکسیت زایی در منطقه هنگام، فیروز آبادحمیدرضا نصیب پور- ساسان لیاقتسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
بررسی کانی شناسی و محیط تشکیل کانسار جاجرمساسان لیاقت- رضا جعفرزادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
چگونگی تشکیل ذخیره مس جیانساسان لیاقت - ن تقی پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
مطالعه دگرسانی و کانی زایی اپی ترمال رگه های طلادار در منطقه بوزلخ- قره داش (خروانق)نعیمه گلگون- منصورمجتهدی- فرهادملک قاسمی- علی اصغر کلاگریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
دگرسانی و کانی سازی سوپروژن در کانسار مس پورفیری سونگون (شمال غرب اهر)علی اصغر کلاگریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
کانی شناسی، ژئوشیمی و ژنز احتمالی کانسار سرب و روی عمارت، اراکعلیرضاکریم زاده ثمرین- عبدالمجید یعقوب پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
بررسی زون های ژئوشیمیایی و دگرسانی طلای تنورچهمحمدحسن کریم پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
بررسی نهشته های احتمالی عمقی و سطح فرسایش کانسار انرد اهرصولت عطالو- عبدالمجید یعقوب پور- محمود مهرپرتوسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران