مقالات

نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۶۰ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
کاربرد تجزیه و تحلیل داده های اکتشافی، EDA، در تهیه نقشه های ژئوشیمیایی در شرق ایرانمحمد شیواسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
طراحی شبکه بهینه اکتشافی (حفاری) در محدوده کانسار ایلمنیت- آپاتیت قره آغاج ارومیهعلی امامعلی پور- فرامرز صحرایی- جعفر عبدالهی شریفسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
توالی تشکیل کانی ها و انواع رخداد طلا در منطقه کوه زر تربت حیدریهعبدالمجید یعقوب پور- شهریار شهبازیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
بررسی های دورسنجی به منظور ردیابی لیستوینیت ها و مواد معدنی همراه در منطقه گزیکعلیرضا منظمی میرعلیپور- مهسا شهبازیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
چگونگی رخداد، الگوی کانی سازی و مدل فلز زایی طلای درونزاد کانسار مس پورفیری سرچشمهبهنام شفیعی-جمشید شهابپور- محمودسعدلو- آذر پرتوآذرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
مطالعه کانه زایی عنصر کروم در توده های افیولیتی نیریز و فاریاب در جنوب ایرانمحمدعلی رجی زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
استفاده از منطق فازی در تهیه نقشه های پتانسیل معدنیبهرام فرحزادی - نسرین دانش فرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
زمین شناسی اقتصادی و کانی شناسی معدن مارن مجتمع سیمان آبیکمحمدحسین آدابی- تحمد اکبری-احمد خاکزادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
بررسی کانی سازی آهن در حاشیه گنبد های ساب ولکانیک منطقه خواجه، شهرستان هریس- آذربایجان شرقیقادر حسین زاده- محسن موید - علیرضا کریم زاده ثمرینسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
پردازش های زمین آماری داده های ژئوشیمیایی در کانی سازی تنگستن منطقه شمال اشنویه، استان آذربایجان غربیصمد علیپور- عبدالمجید یعقوب پور- داودحبیبی کیاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورشیمی و آنالیز دستگاهیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
بررسی کانه زایی آهن در منطقه میرجان (ماه نشان)علیرضاجعفری راد-محمد لطفیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
ژئوشیمی نهشته های کرومیتی و ادخال های جامد همراه آن در افیولیت های ناحیه خوی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
برآورد دمای دگرسانی و کانی سازی گرمابی به روش ژئومومتری کلریت در نهشته های سولفید توده ای ناحیه قزل داشعلی امامعلی پور-ایرج رساءسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
کائولن زنوز- نگرشی بر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و کاربردهای صنعتیخسرو ابراهیمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
مطالعه میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند چمن بید در دو برش واقع در شمال شرق مشهدمهدی نجفی- سیدرضا موسوی حرمی- محسن یزدان پناه- میترا جنتی جهرمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
آیا ممکن است اندازه دانه در رودخانه ها به طرف پایین دست افزایش یابد؟ برای مثال: رودخانه کشف رود واقع در شمال استان خراسانرضا موسوی حرمی- اسداله محبوبی- محمد خانه باد- ناصر رضاوند- حسن متین فر- وصال یحیی شیبانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
سنگ نگاری و تفسیر محیط رسوبی سازند آسماری در حاشیه شمالی فروافتادگی دزفولسارا ملکی خیمه سری- میررضا موسویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
ارزیابی شیمایی و توان هیدروکربن زایی سازند مبارک در کربونیفر زیرین (البرز مرکزی و شرقی ایران)محمد معین پور- محمودمعماریانی- مینو انگجی- شهرزاد اکبرپور- محمدرضا کمالیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
شکستگی در سازند خوف میدان سلمان و تاثیر آن بر روی تراواییعلی اصغر تقوی- محمدرضا رضایی- سیدعلی معلمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
سیلیسی شدن انتخابی پوسته بازوپایان در سنگ های آهکی پالئوزوئیک در منطقه آوجسعید خدابخش- حسن محسنیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران