مقالات

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱۶۰ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
تفسیر تاریخچه دیاژنتیکی رسوبات کربناتی پالئوسن بالایی شرق حوضه کپه داغ براساس داده های سنگ نگاری و ایزوتوپیسیدرضا موسوی حرمی- اسدا... محبوبیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
چینه نگاری سکانسی (Sequence stratigraphy) سازند مبارک (کربونیفر زیرین) در البرز مرکزی (حوضه رسوی پالئوتتیس)حسین مصدق- یعقوب لاسمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
رخساره ها و محیط های رسوبی سازند بادامو در اطراف زرند کرمانعلی خردمند- یعقوب لاسمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
بررسی سازند الیکا در غرب البرز شرقی (ناحیه غزنوی): رخساره ها، محیط های رسوبی و چینه نگاری سکانسییعقوب لاسمی- نادر کهنسال قدیم وند- داود جهانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
بررسی رسوب شناسی رسوبات کواترنری دشت شهریاررضا فتحی- جعفر غیومیان- فرج ا... فیاضیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
مطالعه رسوب شناسی و عوامل زمین شناسی موثر در بار رسوبی رودخانه پلرود، استان گیلانعبدالحسین امینی- کاظم شهبانی گورچیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
مقدمه ای بر مدلسازی گرمایی زایش نفت از شیل های سرچاهان در ناحیه فارسارسلان زینل زاده- محمدرضا رضائی - محمدرضا کمالیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
تحلیل فرکتالی توربیدیت ها و کاربرد ان در شناخت شرایط زمین شناسی زمان تشکیل این سنگهااحمد زمانی- میر نظرعلی محمودیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
دیاژنز دولومیت های سازند باروت در مقطع جاده چالوسرسول اخروی- یدمحمد زمان زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
بررسی میکروفاسیس ها، محیط رسوبی و سکانس های سازند آسماری الیگومیوسن در فروافتادگی دزفول جنوبیعلیرضا رئیسی- یعقوب لاسمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
تعیین گروه های سنگی جهت ارزیابی کیفیت مخزنی سازند کنگان در میدان سلمان واقع در خلیج فارسعلی اصغر تقوی- محمدرضا رضایی-سیدعلی معلمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
بررسی زمان گسترش و منشاء رنگدانه های رنگی در سازند قرمز بالایی، ایران مرکزیعبدالحسین امینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
بررسی رابطه سنگ شناسی با شکل دانه ها در گراول های رودخانه زیارت گرگانمنوچهر بابانژاد- آرش امینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
سیمان های دریایی سازند دلیچایرسول اخرویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
استفاده از شواهد ژئوشیمیایی (عناصر فرعی و ایزوتوپ های اکسیژن و کربن) برای شناخت کانی شناسی اولیه سازندهای دلیچای و لار در شمال غرب مراغهمحمدحسین آدابی - آرش ابرقانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
بررسی فرایندهای دیاژنزی افق ائولیتی زیر بخش C۳ سازند قمجعفر الی- رسول اخرویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
مطالعه زیست چینه شناسی رسوبات کرتاسه زیرین منطقه تیران و کرون در غرب اصفهانمحمدکاظم همدانیان- محمدعلی جعفریانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
زیست چینه شناسی سازند آبدراز بر مبنای نانوپلانکتون های آهکی برش طاهر آباد (جاده مشهد- کلات)زهرارباطی- فاطمه هادویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
اولین گزارش گرده های قارچی ایران (از شیست های گرگان)سلمان ولایتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
مطالعه خارپوسان سازند آبدراز در منطاق شرق حوضه کپه داغعلی اصغر آریایی- محمد وحیدی نیاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران