مقالات

نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۱۶۰ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
کاربرد بیلان جزء به جزء در کالیباسیون مدل ریاضی و برآورد ضریب ذخیره آبخوان دشت زنجانحمیدرضا کوهستان نجفی- حمیدرضا ناصریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
تهیه نقشه خطواره ها و پوشش گیاهی به عنوان نمایانگر آب زیرزمینی در منطقه کارستی شمال اشنویه با استفاده از داده های ماهواره ایکمال خدائی- حمیدرضا ناصریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
بررسی هیدروشیمیایی منابع آب ارتفاعات جنوب بهشهر و ارتباط آن با توسعه کارست در منطقهرضامحمدی احمدآبادی- نصراله کلانتریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
بررسی هیدروژئولوژی و مکانیسم تشکیل غار سریزجان فیروزآبادحاجی کریمی- عزت ا... رئیسی- محمد زارعسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
ارزیابی پیشرفت کارست در تکیه گاه راست محور سدمیرزای شیرازی (کوار)رامین کرمی- محمدحسین قبادی- لطف ا... ملک زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
کاربرد ایزوتوپ های هیدروژن، اکسیژن، و استرونسیم در مطالعات آبهای سطحی و زیرزمینی حوضه آبریز با کینباه (Buckinbah) در شرق استرالیاغلام عباس کاظمی- حسین مهدی زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
طرح مفهوم جدبد مراحل شور شدن یک حوضه آبریز با ساتفاده از داده های سنی و املاح آب زیرزمینی حوضهغلام عباس کاظمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
بررسی مهندسی کارست در مسیر تونل کوهرنگ ۳ با استفاده از گمانه های حفاریاکبرقاضی فرد- - اسماعیل موحدنژادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
بررسی مسیر حرکت آب در چشمه های کارستی تنگاب فیروز آباد توسط ماده رنگی رودامین Bحمیدطلائی اردکانی- محمد زارع - عزت ا... رئیسیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
هیدروشیمی، زمین گرماسنجی و سازوکار چشمه آبگرم خوراب استان فارسمحمودصادقی- فرید مرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
مقایسه ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی چشمه های آهکی و چشمه- قنات های گرانیتی در منطقه شیرکوه یزدمحمد زارع - فریدون کرم پور- عزت ا... رئیسیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
برآورد هزینه استحصال یک واحد آب زیرزمینی: مطالعه موردی دشت فیروز آبادمحمدزارع - محمدتقی کرباسی معروف -عزت ا... - - رئیسیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
زمین ریخت شناسی کمی در حوضه های آبریز سازند پابده- گورپی در منطقه سپیدان فارسعزت ا... رئیسی- سیامک محمودی سیوندسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
بررسی علل تغییرات هیدروشیمیایی منابع آب در تاقدیس کارستی راوندیعزت ا.. رئیسی- مجید کمالی- محمد زارعسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
زمین شناسی و هیدروژئولوژی کارست در غار علیصدر همداناحمد افراسیابیان- - مهرداد رهنماییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
هیدروژئولوژی و زمین شیمی چشمه آب گرم ممسنیمحسن رضایی - فرید مرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
تاثیر ساختارهای زمین شناسی بر ویژگی های کمی و کیفی آبخوان دشت ورامینرضاحقیقت - امیر شمشکیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
مطالعه زمین ریخت شناسی کارست و بررسی پتانسیل آب در سازندهای سخت گستره مشهد- چنارانمهدی نجفی- - حبیب الله ترشیزیان- سید رضاموسوی حرمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
بررسی علل شوری آبهای زیرزمینی سفره های دشت تبریزاصغر اصغری مقدمسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
بررسی عدم قطعیت ها در مدلسازی آبهای زیرزمینیعبدالوحیدآغاسی-حمیدرضاناصری-سینا نصوحیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران