مقالات

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۶۰ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
ژئوشیمی نهشته های کرومیتی و ادخال های جامد همراه آن در افیولیت های ناحیه خوی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
بررسی تاثیر فاز ساب هرسی نین و تعیین مرز کامپانین- ماستریشتین در ناحیه سمیرم در زاگرس چین خورده اصغراعتصامپور- حسینعلی بگی- محمدعلی جعفریانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نصب شبکه موقت لرزه نگاری در محدوده مشا- فشم جهت شناخت بهتر لرزه خیزی منطقهآرزو عکاشه - بهرام درستیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
تحلیل ساختاری تاقدیس کهنک در فروبار دزفولآرش برجستهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
بررسی همخوانی بین الگوی جنبشی، لرزه زمین ساخت و نتایج حاصل از مطالعات ریخت زمین ساختی منطقه جنوب غربی قاینابراهیم نو گل سادات- منوچهر قرشی- میر علی اکبر غلامیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
ازبست در شرق ایران، خاستگاه ونحوه تشکیلابراهیم غلامی- سید سعید محمدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
زمین شناسی و هیدروژئولوژی کارست در غار علیصدر همداناحمد افراسیابیان- - مهرداد رهنماییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
زئوشیمی فلزات گروه پلاتین و عناصر کمیاب خاکی همراه کرومیت در معادن خواجه جمالی- نیریزاحمد خاکزاد- ساسان لیاقت- ارسیا مقتدریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
تحلیل فرکتالی توربیدیت ها و کاربرد ان در شناخت شرایط زمین شناسی زمان تشکیل این سنگهااحمد زمانی- میر نظرعلی محمودیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
مطالعه توزیع زمانی پیش لرزه ها . پس لرزه های چند زمین لرزه بزرگ در ایران با استفاده از ضرایب Comtagiousاحمدزمانی- محمد حسن پور صدقیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
بررسی و تحلیل توزیع پیش لرزه ها و پس لرزه های زمین لرزه ۱۷ اردیبهشت ۷۸ کهمره استان فارس (جنوب غرب ایران)، با استفاده زا مدل های آماریاحمدزمانی-سید ناصر هاشمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
مقدمه ای بر مدلسازی گرمایی زایش نفت از شیل های سرچاهان در ناحیه فارسارسلان زینل زاده- محمدرضا رضائی - محمدرضا کمالیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
بررسی علل شوری آبهای زیرزمینی سفره های دشت تبریزاصغر اصغری مقدمسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
بررسی مهندسی کارست در مسیر تونل کوهرنگ ۳ با استفاده از گمانه های حفاریاکبرقاضی فرد- - اسماعیل موحدنژادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
بررسی پتانسیل اقتصادی چهارگوش چاپان با استفاده از RS و GISایرج رسا- افشین واسعیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
یافته های نوین سنگ شناسی و ژئو شیمیایی سنگ های آذرین پالئوزوئیک البرز باختری (رهیافتی جدید از سرگذشت دیرینه تتیس در شمال ایران)ایرج گلابتونچی- علی اصغر جولاپورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
بررسی مراحل مختلف تکوین اسکارن های فشارک (اصفهان)بابک وهابی مقدم-حسین معین وزیریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
استفاده از منطق فازی در تهیه نقشه های پتانسیل معدنیبهرام فرحزادی - نسرین دانش فرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
رخساره های کانه دار و ساخت و بافت و پاژنز آنها در کانسار سرب- نقره خانجار- جنوب دامغانبهروزمهری- ابراهیم راستاد - فرج ا... فیاضیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
چگونگی رخداد، الگوی کانی سازی و مدل فلز زایی طلای درونزاد کانسار مس پورفیری سرچشمهبهنام شفیعی-جمشید شهابپور- محمودسعدلو- آذر پرتوآذرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران