مقالات

نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۶۰ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
برآورد دمای دگرسانی و کانی سازی گرمابی به روش ژئومومتری کلریت در نهشته های سولفید توده ای ناحیه قزل داشعلی امامعلی پور-ایرج رساءسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
تجزیه و تحلیل واتنش نهایی عناصر دگر شکل شده موجود در تاقدیس آب خواجهعلی امیری- امیرشفیعی بافتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
رخساره ها و محیط های رسوبی سازند بادامو در اطراف زرند کرمانعلی خردمند- یعقوب لاسمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
بررسی دگرسانی متاسومافیک و کانی سازی آهن- منگنز در اسکارن تیکمه داش، بستان آباد- آذربایجان شرقیعلیرضا ثمرین -قادرحسین زاده- محسن مویدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
بررسی عملکرد دگرگونی دینامیک و تاثیر توده های گرانیتی بر شیست های پیرامون دریاچه زاینده رودعلیرضا داودیان دهکردی- مسیب سبزه ئی- منصور گورنگ- ناهید شبانیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
بررسی میکروفاسیس ها، محیط رسوبی و سکانس های سازند آسماری الیگومیوسن در فروافتادگی دزفول جنوبیعلیرضا رئیسی- یعقوب لاسمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
بررسی های دورسنجی به منظور ردیابی لیستوینیت ها و مواد معدنی همراه در منطقه گزیکعلیرضا منظمی میرعلیپور- مهسا شهبازیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
بررسی کانه زایی آهن در منطقه میرجان (ماه نشان)علیرضاجعفری راد-محمد لطفیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
کانی شناسی، ژئوشیمی و ژنز احتمالی کانسار سرب و روی عمارت، اراکعلیرضاکریم زاده ثمرین- عبدالمجید یعقوب پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
طرح مفهوم جدبد مراحل شور شدن یک حوضه آبریز با ساتفاده از داده های سنی و املاح آب زیرزمینی حوضهغلام عباس کاظمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
کاربرد ایزوتوپ های هیدروژن، اکسیژن، و استرونسیم در مطالعات آبهای سطحی و زیرزمینی حوضه آبریز با کینباه (Buckinbah) در شرق استرالیاغلام عباس کاظمی- حسین مهدی زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
استفاده از روشهای زمین شناسی مهندسی برای شناسایی خاک های واگرا (مطالعه موردی استان لرستان)فرج ا... عسکری- غبدالله سهرابی بیدارسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نگرشی بر کانی سازی آنتیموان در اطراف همدانفرهاد آلیانی- محمدمعانی جوسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
بررسی پترولوژی و پتروگرافی گرانیتوییدهای شمال غرب مشکین شهر (اطراف روستای خان باز)فرهاد ملک قاسمی- رضا زمانی - علی عامری- منصور مجتهدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
بررسی شرایط ترمو دینامیکی حاکم بر تشکیل سنگ های دگرگونی همبری غرب و جنوب غرب همدانفریبا پادیار- علی درویش زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
کانی شناسی، زمین شیمی و زمین دماسنجی کانسار طلای رگه ای باغوفرید مر- عطا شاکریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
بررسی و مطالعه میانبارهای سیال در فلویت های کانسار پیناوندفرید مر- محمدعلی علیآبادیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
بررسی کانی سازی آهن در حاشیه گنبد های ساب ولکانیک منطقه خواجه، شهرستان هریس- آذربایجان شرقیقادر حسین زاده- محسن موید - علیرضا کریم زاده ثمرینسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
تحلیل ساختار مجموعه دگرگونی شمال گلپایگانقاسمعلی محجل -محمد احمدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
بررسی فعالیت زمین ساختی گنبدهای نمکی جنوب شرقی زاگرس با استفاده از شاخصهای زمین ریختیقدرت ا... فرهودی- حسین قربانی- رضادرخشانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران