مقالات

نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱۶۰ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
مقایسه ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی چشمه های آهکی و چشمه- قنات های گرانیتی در منطقه شیرکوه یزدمحمد زارع - فریدون کرم پور- عزت ا... رئیسیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
بررسی نقش درزهای مرتبط با گسلش در پهنه بندی خطر رویداد زمین لرزه در گستره گرگان، استان گلستانمحمد زمان دماوندی- مجید شاه پسندزاده- مصطفی رقیمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
کاربرد تجزیه و تحلیل داده های اکتشافی، EDA، در تهیه نقشه های ژئوشیمیایی در شرق ایرانمحمد شیواسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
تیپ بندی گرانیتوئیدی های منطقه کامیارانمحمد علی آرین- حسین معین وزیریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نگرشی بر لرزه زمین ساخت پهنه تبریز و پیرامون آنمحمد علی گنجویان- محمد رضا قیطانچی- منوچهر قرشیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
زیست چینه شناسی کیتینوزوآ و دیرینه جغرافیای البرز شرقی (کپه داغ) در اردویسین پسینمحمد قویدل سیوکیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
ارزیابی شیمایی و توان هیدروکربن زایی سازند مبارک در کربونیفر زیرین (البرز مرکزی و شرقی ایران)محمد معین پور- محمودمعماریانی- مینو انگجی- شهرزاد اکبرپور- محمدرضا کمالیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
تحلیل ساختاری و لرزه زمین ساخت منطقه سهل آباد (جنوب شرق بیرجند)محمد مهدی خطیبسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
روابط پاراژنتیکی دگرگونی همبری آهک های حسن آباد؛ غرب استان یزدمحمد ولی ولی زاده- محمد علی مکی زاده- بهروز دهقان منشادیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
بررسی زون های ژئوشیمیایی و دگرسانی طلای تنورچهمحمدحسن کریم پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
زمین شناسی و هیدروزئولوژی زون های کارستی حوضه بختگانمحمدحسن نیرومندسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
استفاده از شواهد ژئوشیمیایی (عناصر فرعی و ایزوتوپ های اکسیژن و کربن) برای شناخت کانی شناسی اولیه سازندهای دلیچای و لار در شمال غرب مراغهمحمدحسین آدابی - آرش ابرقانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
زمین شناسی اقتصادی و کانی شناسی معدن مارن مجتمع سیمان آبیکمحمدحسین آدابی- تحمد اکبری-احمد خاکزادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
زیست چینه شناسی رسوبات دونین (پادها و بهرام) در نواحی هوتک، آب مراد و شاهزاده محمد در کرمانمحمدرضاطایفه خبازی- - محمد قویدل سیوکیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
زیست چینه شناسی و بوم شناسی دیرینه افق Spinatrypina در ایران مرکزیمحمدرضاکبریائی زاده - محمدعلی جعفریان- علی همدانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
برآورد هزینه استحصال یک واحد آب زیرزمینی: مطالعه موردی دشت فیروز آبادمحمدزارع - محمدتقی کرباسی معروف -عزت ا... - - رئیسیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
مطالعه کانه زایی عنصر کروم در توده های افیولیتی نیریز و فاریاب در جنوب ایرانمحمدعلی رجی زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
ویژگی های زمین شناسی مهندسی ژئو تکنیکی تونل کلاتمحمدغفوری- یونس نیازیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
مطالعه زیست چینه شناسی رسوبات کرتاسه زیرین منطقه تیران و کرون در غرب اصفهانمحمدکاظم همدانیان- محمدعلی جعفریانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
معرفی و بررسی نقشه ۱:۱۰۰,۰۰۰ کامیاران با نگرشی ویژه بر مجموعه افیولیتی آنمحمود صادقیان- احمدی مجتبیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران