مقالات

نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۳۰۰ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
اســــــتفاده از مدل رقــــــومی ارتفاع (DEM) واطلاعـات ماهواره ایETM درمطالعه زمین شناسی حوضه آبریز سد شهید عباسپور- استان خوزستانحمیدرضا ضیایی اسفندارانی ، کاظم رنگزن ، مسعود ورشوسازسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
اســــــتفاده از مدل رقــــــومی ارتفاع (DEM) واطلاعـات ماهواره ایETM درمطالعه زمین شناسی حوضه آبریز سد شهید عباسپور- استان خوزستانحمیدرضا ضیایی اسفندارانی ، کاظم رنگزن ، مسعود ورشوسازسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
پترولوژی و پتروگرافی بازالت های اسلام آبادخداکرم داورپناه، موسی نقره‌ئیان، محمود خلیلی، محمد علی مکی‌زاده ، رضا شمسی‌پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
استفـاده از گلاکونی در تفسیر چینه نگاری سـکانســـــی سازند ایتامیر ) جنوب آق دربند( شرق حوضه رسوبی کپه داغخواجه یزدی ، مرضیه، موسوی حرمی، رضا، محبوبی، اسد ا...، نجفی، مهدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
علل شوری منابع آب زیر زمینی دشت عجب شیرخیراله بیگدلو - اصغر اصغری مقدم سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بررسی زمین شیمی وکانی شناسی خاک آجرپزی وآجرتولیدی، دشت کوارومرودشت ، استان فارسدکتر فرید مر- سمیه مرادیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
کاربرد رادیوایزوتوپهای محیطی در آب زیرزمینی با نگاه ویژه به نقش تریتیومدکتر محمد بومری،خدارحم شفیعی مطلق سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
دگرشکلی، دگرسانی و ارتباط آن با کانه زائی طلا در پهنه های برشی منطقه معدنی زرترشت (جنوبغرب سبزواران)راستگوی مقدم،غلامرضا؛ راستاد، ابراهیم؛ رشیدنژاد عمران، نعمت­الله؛ محجل، محمدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
مدلسازی لرزه زمینساختی زمین‌لرزه ششم می ۱۹۹۹ کربس با استفاده از توزیع چگالی گسیختگی سطحی ثانویه هملرزرامین مدنی ، سعید نایب اسدالله آرش امینی نکوسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بررسی منطقه ای گرانیتوئیدهای ترشیری زون البرز-آذربایجان نگرشی ویژه بر پتروژنز آنهارباب حاجی علی اوغلی ، محسن مویدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بیو استراتیگرافی و محیط رسوبی سازند آسماری در منطقه خوزستان ( جنوب شرق اهواز، چاه آغاجاری۳۰ )رخساره یزدانی ، حسین وزیری مقدم ، علی صیرفیان ، امیری بختیارسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نقش چاههای مشاهده ای و پیزومتریک در تحلیل مخاطرات ناشی از بهره برداری آبهای زیرزمینی در شهر مشهدرضا آل خمیس -سعید کریمی نسب<br>سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
کاربرد سنگهای لاشه حاصل از استخراج معادن تراورتن در صنعترضا احمدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بررسی جنبه های اقتصادی ـ اجتماعی زمین لغزش :( مطالعه موردی منطقه هراز)رضا باقریان - مسعود گودرزیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
تلاشی در تعیین مرزبندی کمی پدیده دگرسانی در اکتشاف کانسار نفلین سینیت رزگاه جهت تولید آلومینارضا حدادیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
لیتواستراتیگرافی سازند الیکا در منطقه ری آباد( البرز شرقی)رضا ‌سلامتی- سیدعلی‌آقانباتی- عبدالله سعیدی- محمودرضا مجیدی فردسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
مقایسه بین تخمینگرهای کریجینگ و جابجایی نقطه میانی در شبیه سازی سطوحرضا عسگری، وامق رسولی، بهزاد تخم چی، بهرام رضاییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
مقدمه ای بر اکتشاف پتاس در ایرانرضا فرهادیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
ارائه الگوی اکتشافی از روی تصاویر ماهواره‌ای لندست (TM)و طراحی سیستم اطلاعات جغرافیایی به منظور ارائه نقشه پتانسیل‌یابی سنگهای ساختمانی گروه آهکی آذربایجانشرقیرضا فلاحت ، یوسف شرقیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
مطالعه ژئوشیمی و کانی سنگین رگه های کوارتز تورمالین قلع دار در شمال شاهکوه در مرحله اکتشاف عمومیرضا منظمی باقرزادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و سومین گردهمایی علوم زمین