مقالات

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۳۰۰ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
بررسی میلونیت گرانودیوریت‌های توده گرانیتوئیدی لخشک، شمال غرب زاهدانرضائی کهخائی، مهدی - کنعانیان، علیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
کاربرد مطالعات دورسنجی در بارزسازی رخنمونهای اکسید آهن و لاتریت شرق خوزستان(منطقه دهدشت) با استفاده از روش کروستارنگزن،کاظم ، مهرابی،علی، زراسوندی،علیرضاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بکارگیری تکنیکهای سنجش ازدور و GIS در بررسی نقش عوامل ساختاری، لیتولوژیکی و توپوگرافی در رخنمون چشمه های تاقدیس کارستی پابده – لالی درشمال شرق خوزستانرنگزن،کاظم- آبشیرینی، احسان- چرچی، عباسسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بررسی رسوبات کواترنری در دشت هــشتگرد با استفاده از پردازش داده های رقومیرنیتا انصاریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بررسی رسوبات کواترنری در دشت هــشتگرد با استفاده از پردازش داده های رقومیرنیتا انصاریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
تضعیف نوفه های اتفاقی به کمک تبدیلروح اله عسکری ، حمیدرضا سیاهکوهی،فرامرزپاکسیما سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
جایگاه خالی علم گوهر شناسی در علوم زمین کشورمانریحانه روحانی احمدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
تعیین سن توده های نفوذی وکانه زائی مس پورفیری در منطقه علی آباد و دره زرشک یزد به روش K-Ar و ۴۰Ar/۳۹Arزراسوندی.علیرضا، زنتیلی. مارکوس، لیاقت. ساسان، مر. فرید ،امامی. محمد هاشم ، یعقوب پور. عبدالمجیدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بررسی واکنشهای رودنژیتی شدن در افیولیت سبزوارزهرا مصلحی ، حسین مهدیزاده ، موسی نقره‌ئیان ،محمد علی مکی‌زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بررسی لرزه خیزی درگستره کرمانزهره ریاضی- محمدرضا قیطانچی- شکوفه خدیویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نقشه پهنه بندی خطر نسبی زمین لرزه در کرمانزهره ریاضی- محمدرضا قیطانچی- شکوفه خدیویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بررسی رسوبزائی ســـــــــازند هادر حوزه آبخیز سد شهید عباسپور (به تفکیک استانی)سادات فیض نیا- مسعود نصری – حسن نخکوبسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
عوامل فیزیکوشیمیایی و زمین‌شیمیایی انتقال و نهشت آرسنیک و عناصر همراه در پایین ‌دست کانسار آرسنیک-طلای زرشوران تکاب، شمال غرب ایرانسروش مدبری ، فرید مـرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بررسی نحوه فشردگی و برش بر اساس مطالعات ساختاری و ژئومورفیکی در حوزه نوژیان (جنوب شرقی خرم آباد)سیامک بهاروندسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بررسی فسیلهای اوپرکولیناوهتروستجنیاومعرفی آنهاسیاوش سرتیپ زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
مدل ژنتیکی تشکیل اسکارنهای بی متاسوماتیکسید احمد مظاهریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
طبقه بندی ایستگاههای شتابنگاری استان مازندران بر اساس روش نسبت طیفیسید حسین جلالی- محمد رضا نیکودل - ناصر حافظی مقدسسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
بهینه نمودن و منطقه بندی ضرایب هیدرودینامیکی آبخوان دشت زاهدان با استفاده از مدل ریاضی جریانسید سعید واقفی، غلامرضا لشگری پور، محمد نخعی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
پترولوژی و محیط تکتونیکی گنبد آتشفشانی شمال وندر (شمال‌‌شرق قزوین)سید محسن حیدریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
آمایش زیست محیطی حوضه ساحلی رامسرسید محمد تقی ساداتی پور ، الهام ارجمندسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین