مقالات

نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۲۴۱ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
تعیین الگوی دگر ریختی و سامانه های تشکیل میلونیت ها با توجه به مطالعه شاخص های سوی برش و بررسی کینماتیک و دینامیک دانه های کوارتز (ورقه ۰۰۰ ۵۰ :۱ قولنجی)مهشادنیا، لیلا، قاسمی، محمدرضا،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیستمین گردهمائی علوم زمین
تعیین اورانیوم در سنگ معدن توسط روش دستگاهی تجزیه بطریق اکتیو کردن نوترونی‌واسپکتروفتومتری‌دوروش‌مستقل از همسید حسین امیدیانی، دکتر ایرج بیات،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورشیمی و آنالیز دستگاهیبیستمین گردهمائی علوم زمین
تعیین پریود طبیعی زمین در شهر کرمان با استفاده از مایکروترمورهامهندس علی نیری دکتر منوچهر قریشی مه آسا روستاییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیستمین گردهمائی علوم زمین
تعیین روند دیاژنتیکی و تفکیک دولومیتهای سازند باروت ( البرز مرکزی ) بر اساس مطالعات پتروگرافی و ژئوشیمیایی ( عناصر اصلی ، فرعی و ا یزوتوپی )میر شاهانی ، مریم ؛ آدابی ، محمد حسینسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیبیستمین گردهمائی علوم زمین
تعیین زمین ساخت فعال با استفاده از مورفولوژی مسیر رودخانه ها با نگرشی ویژه بر راندگی زردکوه و تاقدیس پز (جنوب شرقی استان لرستان)بابک خردمند محسن پورکرمانی محسن هدایتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیستمین گردهمائی علوم زمین
تعیین سن قاعده سازند خانگیران براساس نانوپلانکتونهای آهکی در ناودیس چهل کمان (شرق کپه داغ)مافی . آ.سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیستمین گردهمائی علوم زمین
تعیین ضریب کیفیت (Q) برای منطقه بجنورد در استان خراساننرگس افسری، عباس مهدویان، محسن پور کرمانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیستمین گردهمائی علوم زمین
تعیین عمق حوضه رسوبی آهک الیگوستژینا دار ناحیه کلاه قاضی بر اساس مطالعه فرامینیفرهای پلانکتونیکوزیری مقدم، حسین – حبیبی، طاهرهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیستمین گردهمائی علوم زمین
تغییرات تنش گسیختگی کولمب همراه با زمینلرزه سال ۱۳۴۷دشت بیاض(جنوب خراسان) حمید حسن زاده مهدی زارع ، منوچهر قریشی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیستمین گردهمائی علوم زمین
تفسیر لرزه نگاری سه بعدی زبانه آهکی تاربور در تاقدیس دارخوین (جنوب غرب ایران)ایرج عبدالهی فرد* محمد حسن علیئیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیستمین گردهمائی علوم زمین
تفکیک و طبقه بندی کائولینیت های جنوب دانسفهان با استفاده از پردازش بر روی داده های لندست TMتوکلی صبور، سید امیر سلطانی، ماهیارسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیستمین گردهمائی علوم زمین
تفکیک واحد جهرم – آسماری در منطقه شیراز بر اساس شواهد چینه نگاری سکانسیمهدی نجفی ، اسداله محبوبی ، رضا موسوی حرمی ، رضا میرزایی محمود آبادیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیستمین گردهمائی علوم زمین
تهیه نقشه توانمندیهای معدنی استان ها و نقش آن در اکتشافات ناحیه ایعلیرضا جعفری رادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیستمین گردهمائی علوم زمین
توپوگرافی کارستی و سفره های آب زیر زمینی تحت فشار، مطالعه ای از تغییر رخساره ها در دشت شمالی ابرکوه، غرب استان یزدناصر ارزانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیستمین گردهمائی علوم زمین
توسعه آبخوانهای کارستی در زون رورانده زاگرس (حوضه کارست شهر کرد )محمد تقی رضاییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیستمین گردهمائی علوم زمین
توسعه خمهای هم شتاب زلزله برای سنگ کف تهران با رهیافت احتمالیمهندس عباس ملکی دکتر مهدی زارع سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیستمین گردهمائی علوم زمین
جایگاه ذخایر تولید، تجارت مواد معدنی ایران در جهانمنصور قربانی* با همکاری فرانک پروین‎پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیستمین گردهمائی علوم زمین
جدایش رستایت و واکنش نرمال ماگمایی در گرانیتوئید کاشمر بعنوان یک نمونه برجسته از انواع گرانیتهای I-type در حرارت پایینابوالفضل سلطانی،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیستمین گردهمائی علوم زمین
جنس کنودونتی Palmatolepis (دونین پسین) از سازند شیشتو، شرق ایران و سازند خوش ییلاق، شمال ایرانعلیرضا عاشوری،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیستمین گردهمائی علوم زمین
چشمه های بالقوه زمینلرزه در منطقه تهرانمریم هد هدی، نوربخش میرزائیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیستمین گردهمائی علوم زمین