مقالات

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴۱ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
بررسی و تحلیل فعالیت های نوزمین ساختی و لرزه زمین ساختی در منطقه ارومیهیوسف ستارزاده منوچهر قریشی اکرم علیزاده سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیستمین گردهمائی علوم زمین
بررسی چینه شناسی و دیرینه شناسی وا حدهای سنگی کرتاسهء پایانی ـ سنوزوئیک در کپه داغ خاوری؛(بربازنگری در سن واحدهای سنگ چینه ای سازندهای آب تلخ ؛ نیزار؛ کلات؛ پسته لیق چهل کمان و خانگیران)وکیل باغمیشه؛ فاطمهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیستمین گردهمائی علوم زمین
تعیین عمق حوضه رسوبی آهک الیگوستژینا دار ناحیه کلاه قاضی بر اساس مطالعه فرامینیفرهای پلانکتونیکوزیری مقدم، حسین – حبیبی، طاهرهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیستمین گردهمائی علوم زمین
مطالعه گروههای مورفوتایپ فرامینیفرهای پلانکتونیک سازند گورپی در ناحیه سبزه کوه (بروجن )وزیری مقدم ، حسین – قیامی اصفهانی،مریم الساداتسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیستمین گردهمائی علوم زمین
استخراج فلز روی از کانیهای سیلیکاتی به روش هیدرومتالورژینوشین سجادی؛محمد ربانی؛مهدی شفائی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورشیمی و آنالیز دستگاهیبیستمین گردهمائی علوم زمین
بررسی دونیتهای منطقه آباده-طشک و راهی برای اکتشاف کرومیتنقره ئیان موسی ، جعفری منفرد پروینسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیستمین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی کیفیت آب رودخانه ماروننصرالله کلانتری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیستمین گردهمائی علوم زمین
تعیین ضریب کیفیت (Q) برای منطقه بجنورد در استان خراساننرگس افسری، عباس مهدویان، محسن پور کرمانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیستمین گردهمائی علوم زمین
یافته های جدید سنگ چینه ای سازند فهلیان در فرو افتادگی دزفول (جنوب غرب ایران) با استفاده از نمودارهای چاه پیمایینجفی، مهدی – موسوی حرمی، رضا – عاشوری، علیرضا – قلاوند،هرمز- آرمون، افشین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیستمین گردهمائی علوم زمین
تجزیه و تحلیل ساختاری زمین ساختی و تهیه نقشه ۱:۱۰۰۰۰۰ ابریشم رود با استفاده از طیف فروسرخ گرمایی تصاویر ماهواره ای لندست ۷ (+ ETM)ناصر نعیمی قصابیان سیمین مهدی زاده تهرانی امیر نواب مطلقسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیستمین گردهمائی علوم زمین
چینه شناسی، پتروگرافی و ژئوشیمی نهشته‌های آذر آواری سهندناصر غیوری و حسین معین وزیریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیستمین گردهمائی علوم زمین
مطالعات کانی شناختی کانسار طلای چشمه‌زردناصر خوییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیستمین گردهمائی علوم زمین
توپوگرافی کارستی و سفره های آب زیر زمینی تحت فشار، مطالعه ای از تغییر رخساره ها در دشت شمالی ابرکوه، غرب استان یزدناصر ارزانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیستمین گردهمائی علوم زمین
معرفی جنس جدید Epijuresanites برای اولین بار از گونیاتیت های پرمین در ایران مرکزی ( اصفهان – چاهریسه ) .نازنین باقریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیستمین گردهمائی علوم زمین
رویدادهای اقیانوسی فاقد اکسیژن و تشکیل توالی فشرده‌ی فرازنین (Frasnian condensed section) در البرز مرکزینادر کهنسال قدیم‌وند داود جهانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیبیستمین گردهمائی علوم زمین
بــررسی هـاله‌های لیتوژئوشیمیایی عمودی عناصردر گمانه شماره ۸ معدن مس-مولیبدن پورفیری سونگون و اهمیت اکتشافی ناحیه‌ای آنهامیرداود طباطبایی رضایی و علیجان آفتابیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیستمین گردهمائی علوم زمین
اثرات زیست محیطی بعضی از عناصر آب‌های سطحی و زیرزمینی در ارتباط با مناطق فروشست-اکسیدی، غنی‌شدگی‌ثانویه‌سولفیدی و ژرف‌زاد معدن مسمولیبدن پورفیری سـونگـون و خطـرات سلامـتی.میرداود طباطبایی رضایی و علیجان آفتابی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیستمین گردهمائی علوم زمین
ارائه ساختاری برای بانک اطلاعاتی داده های معدنیمیربهروز موسی پور[ علیرضاکیانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیستمین گردهمائی علوم زمین
تعیین روند دیاژنتیکی و تفکیک دولومیتهای سازند باروت ( البرز مرکزی ) بر اساس مطالعات پتروگرافی و ژئوشیمیایی ( عناصر اصلی ، فرعی و ا یزوتوپی )میر شاهانی ، مریم ؛ آدابی ، محمد حسینسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیبیستمین گردهمائی علوم زمین
بررسی تغییرات بافتی با شواهدی بر علل ریزشوندگی به طرف پایین دست رودخانه دهبار واقع در جنوب غرب مشهدموسوی حرمی ، رضا؛ محبوبی ، اسدا… ؛ غفوری ، محمد؛ خانه باد ، محمدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیستمین گردهمائی علوم زمین