مقالات

نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۲۴۱ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
کانسار rich MVT- Fمیلاکوه - تویه (جنوب غرب دامغان): راهنمای اکتشاف ذخایر مشابه در بخش بالایی سازند سلطانیهقدرت اله رستمی پایدار, ابراهیم راستاد, مجید قادریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیستمین گردهمائی علوم زمین
میکروترمومتری سیالات درگیر(fluid inclusions) در سیستم‌های رسوبی - دیاژنتیک واپی‌ژنتیک کا نسار فلورین (روی، سرب، باریم) میلاکوه – تویه (جنوب غرب دامغان)قدرت‌اله رستمی پایدار, ابراهیم راستاد, مجید قادریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیستمین گردهمائی علوم زمین
سنگهای آتشفشانی اسیدی در چهارگوش ساوهقربانی، محمدرضاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیستمین گردهمائی علوم زمین
ماسه‌های رودخانه‌ای عهد حاضر، ترکیب و شاخص تولید ماسهکاظم شعبانی گورجی،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیستمین گردهمائی علوم زمین
استفاده از آنالیز کمی (XRD) در تعیین درصد ماده بیشکل (Amorphous Content)کامران احمدی و محمدرضا کتابداری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورشیمی و آنالیز دستگاهیبیستمین گردهمائی علوم زمین
پراکندگی فلزات سنگین آلاینده در نهشته های سفیدرودکامرانپوری ، علیرضا و امینی، عبدالحسینسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیستمین گردهمائی علوم زمین
رخساره‏ و نهشته‏های طوفانی (Tempestites) و محیط‏های رسوبی پاره سازند C میلا (ممبر C سازند میلا) در بلندای زاگرسکاوسی، محمدعلیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیبیستمین گردهمائی علوم زمین
بررسی خواص , نحوه تشکیل کانی سدیم کلراید و آنالیز آن با متد نشر و جذب اتمیکتانه پژومانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورشیمی و آنالیز دستگاهیبیستمین گردهمائی علوم زمین
مطالعه پوسته در منطقه شمال غرب ایران با وارون‏سازی داده‏های زلزلهکتایون بهزاد افشار , محمد رضا قیطانچی۲ و محمود میرزایی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیستمین گردهمائی علوم زمین
زمین شناسی و ژئوشیمی اکتشافی منطقه کانی سازی طلای کوه زر تربت حیدریهکریم پور،محمدحسن مظاهری،سیداحمد شیرزاده،بهرام شیرزاده،بهمن امیرخانی منفرد،حمیدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیستمین گردهمائی علوم زمین
پتروژنز توده آذرین خواجه و ژنز احتمالی کانسار آهن - مس همراه آنهاکریم زاده ثمرین ،علیرضا یزدانیان،شهابسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیستمین گردهمائی علوم زمین
مطا لعات کانی شناسی و تعیین شرایط ژئوشیمیایی تشکیل اسکارن آهن پهناور، شرق جلفاکمال سیاه چشم، علی‏رضا کریم زاده ثمرین، محسن مؤذنسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیستمین گردهمائی علوم زمین
نگرشی بر میکروفسیل های کندریشتین (ماهیان) از فامنین (دونین پسین) ایران مرکزیکورش رشیدی حسین غلامعلیان واچیک هایراپطیان سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیستمین گردهمائی علوم زمین
مطالعه پتروگرافی گابروهای میلونیتی شمال شرق سرو (آذربایجان غربی)کورش محمدیها – مسیب سبزه ای – محمد هاشم امامی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیستمین گردهمائی علوم زمین
بررسی تغییرات ترکیب شیمیایی آمفیبولها در حین دگرریختی در دگرگونه های بازیک شمال شرق سرو (آذربایجان غربی)کورش محمدیها – مسیب سبزه ای – محمدهاشم امامی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیستمین گردهمائی علوم زمین
تجزیه و تحلیل کهلرزه ای در ناحیه البرز مرکـزی با استفاده از داده های شبکه دیجیتال تهرانکوروش لطیفیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیستمین گردهمائی علوم زمین
پهنه بندی خطر زمین لغزش در ایران بااستفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی ( مدل Weighted Overlay )کیانی , طیبهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیستمین گردهمائی علوم زمین
بررسی روابط بین پارامترهای زمین‏لرزه‏های فلات ایرانلطفی‏زاده. مهناز محمدرضا قیطانچیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیستمین گردهمائی علوم زمین
انرژی ژئوترمال در ایران چشم انداز آینده‚ مرور گذشتهلویزه ‚ فرشادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیستمین گردهمائی علوم زمین
نگرشی بر زمین شناسی ناحیه ای و منطقه ای کانسار طلای ارغش-چشمه زردلیلی فتح الله پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیستمین گردهمائی علوم زمین