مقالات

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۵۱ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
کانی سازی اپی ترمال طلا در بزمان ( بلوچستان )مهرابی ، بهزاد – هوشمندزاده ، عبدالرحیم – کرمی ، زینب – رشیدی ، بهمنسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
وانادیوم در کانسار سنگ آهن چغارتیزدی ، علی – محمد رضا شایسته فرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
معرفی و اکتشاف کانسار مس پورفیری سوناجیلعطالو ، صولت – کریمی ، اکبر – اصفهانی پور ، رضاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
مطالعه و بررسی ویژگیهای بافتی و ساختن منیتیت در توده معدنی شماره۳ کانسار سنگ آهن گل گهرشایسته فر ، محمد رضا – پورخاک ، فضه – آزادیخواه ، احمد علیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
مطالعه ساخت ، بافت ، خاستگاه و محیط تشکیل کانسار فلوئوریت شش رودبار ( سواد کوه مازندران )مختاری ، میر علی اصغر – عابدیان ، ناصرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
مطالعه زمین شناسی ، مینرالوگرافی و پتروگرافی اندیس های معدنی Pb-Znمنطقه گرماب خوسف (جنوب غربی بیرجند )یوسف زاده ، محمد حسین – غلامی ، ابراهیمسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
مطالعه زمین شناسی ، ژئوشیمی و کانی شناسی معادن بنتونیت منطقه فردوس – سرایان ( برون ، حسامیه و چاه طالب )نخعی ، ملیحه – کریم پور ، محمد حسن – ابراهیمی ، خسرو – مظاهری، سیداحمد– محمدی ،سیدسعیدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
مطالعات کانه نکاری و نسل های کانی سازی در پتانیل تیتانیم قره آغاج ارومیهرحیم سوری، یوسف – یعقوب پور ، عبدالمجیدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
مطالعات فنی و اقتصادی جهت جانمائی بهینه کارخانه تغلیظ فسفات کوه سفید خوزستانتخم چی ، بهزادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
ژئوشیمی نهشته های تبخیری معدن نمک ملحه ، جنوب شرق سمنانشریعتی نیا ، زینب – رحیم پور بناب ، حسینسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
زایش طلا در محدوده اکتشافی شرف آباد – هیزه جان( شمال باختر ورزقانپورنیک ، پیمان – مهر پرتو ، محمودسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
جایگاه زمین شناسی در مدلسازی کانسارهاشمی ، مریم – فتح الله پور ، لیلیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
پشته های آغازین و چین های پیشرونده گسلی در گستره تویه (شمال شرق سمنانباقری، منیژه- قرشی، منوچهر- مهدیزاده، سیمینسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی کانی سازی در لیتونیتهای علی آباد – سودند ( خاور قائن )بهار فیروزی ، خلیل – مشکانی ، سید احمدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی ساخت و بافت در کانسارهای کرومیت خاور ایرانزرین کوب ، محمد حسین – خطیب ، محمد مهدی – محمدی ، سید سعید – پور نظری ، محمد رضاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی ژئوشیمیایی سنگ آهن توده های خواف شمالی و باغک سنگان C ، وجود یا عدم وجود طلا و مس و تعیین تیپ کانی سازیکاهنی ، شیوا – مظاهری ، سید احمد – کریم پور ، محمد حسنسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
اکتشاف سیستماتیک راهکاری برای کشف ذخایر افزونتر معدنیعرب امیری ، علیرضاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
ارزیابی و تحلیل کانسارهای کرومیت شرق ایران ( از پاگدار تا بندان )جلائی فر ، میترا – رسا ، ایرج – محمدی ، سید سعیدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
آهن ، واقغیات و چشم اندازهاتخم چی ، بهزاد – ساریخانی ، اکبر – عزیزی ، هالهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نقش تراست نهان در تکوین تدریجی چین خوردگی جنوب غربی شهر ساوهحسن پور، لیلا- قریشی، منوچهر- مهدیزاده تهرانی، سیمینسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران