مقالات

نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۳۷ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
مقایسه کاربرد مدلهای تحلیلی و عددی انتقال آلاینده محلول در آب زیرزمینینوذرسامانی-ضرغام محمدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
مطالعه ویژگیهای هیدروژئوشیمیایی منابع آب در سازندهای سخت شیر کوه یزدمحمدزارع-عزت الله رئیسی-فریدون کرم پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
مطالعه نوسانات کوتاه مدت سطح آب زیرزمینی دشت سروستان با روش طیفی (Spectral Method)نوذرسامانی-عباسعلی نیک اندیشسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
مدیریت منابع آب دشتی رامهرمز با استفاده از مدل ریاضیعلی پیرهادی- منوچهر چیت سازانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
کاربرد مشتق منحنی افت – زمان در تجزیه و تحلیل آزمون پمپاژنوذرسامانی-مهردادپسندیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
تعیین حوضه آبگیر چشمههای تنگ آتشگاه به روش زمین شناسی و هیدروژئولوژیحاجی کریمی- عزتالله رئیسی-محمد زارعسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
تجزیه و تحلیل آماری منشاء رسوب در زیر حوضه آب کمرد تفرش از حوضه آبخیز قره چایفریدون قدیمی عروس محله- ابراهیم امین سبحانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
تأثیر کمّی و کیفی طرح تغذیه مصنوعی جاشک ـ آبدان روی آب زیرزمینی دشت آبدان. خورموج استان بوشهرنصرالله کلانتری-حمید رحمانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی هیدروشیمیایی آبهای زیرزمینی دشت شیروان و نقش آن در توسعه و گسترش شهر شیروانحسین محمدزاده،-رمضان کاظمیگلیان- محمد علاییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی گسترش کارست در ساختگاه سد لارسیدبهزادسیادتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی علل کاهش کیفیت آب در دشت کربالمحسن رضایی-عزت الله رئیسی-محمدزارعسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی سازندهای آهکی حوضه آبریز خلیج فارس از نظر پتانسیل منابع آب کارستیاحمد افراسیابیان-محمدتقی رضاییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی تغییرات هیدروشیمایی چشمه های شور گنبد نمکی سروستانعبدالرضا سبوکی-عزت الله رئیسیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
اعتبار داده های ارائه شده توسط مدل آب های زیرزمینی در دشت کوارمحمود علیپور شمس آباد-محمد زارعسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
استفاده از ایزوتروپ اکسیژن ۱۸ در تعیین منشاء شوری چشمه های کارستی رحمتعزت الله رئیسی-محمدزارع-محسن رضایی-p.Rowe and p.Dennisسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
ارزیابی پارامترهای هیدرولیکی و بیلان آبی منطقه تبریز با استفاده از مدل مدفلو(Modflowاصغر اصغری مقدمسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
اثر گنبد نمکی داراب بر روی کیفیت آب چشمه های کارستی و دشت مجاورعلی اصغر شرفی-عزت الله رئیسی-قدرت الله فرهودیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نتایج تحقیقات مقدماتی بر روی گرانیت قلع دار شاه کوهداریوش اسماعیلی- محمد ولی ولی زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
مطالعه و بررسی توان معدنی کانیهای سنگین در رسوبات ناحیه رودخانه کرخه در استان خوزستانساسان لیاقت- علیرضا زراسوندی-محمد جواد عبدالهیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
مطالعه مقدماتی کانسار آهن سه چاهون، بافق، یزدحسین بساکی- فرید مرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران