مقالات

نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۳۷ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
مطالعات آماری داده های ژئوشیمیایی سطحی و عمقی کانسار نفلین سینیت گلدرق کلیبر و معرفی روش پیشنهادی تعیین دقت و صحت نتایج آزمایشگاهی بر پایه روش ها وارد تامسونابوالفضل قائمقامیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
کانه زایی عناصر گروه پلاتین در کانسارهای کرومیت مناطق افیولیت نی ریز (منطقه آباده طشک) و فاریاب (آسمینون) در جنوب ایرانمحمدعلی رجب زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
کانسار و نقره راو نج دلیجان؛شواهد نهشت رسوبی و دیاژنتیک کانسنگسروش مدبری- ابراهیم راستادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
ژئوشیمی و ژنزکانسار آهن شماره ۲ گلگهر، سیرجانساسان لیاقت- علی یعقوبیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
زمین شناسی و منشأ احتمالی کانسار اسفوردی بافق، استان یزدفرید مر- هیبت الله دهقانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
دگرسانی سیلیسی – کربناته سرپانتینیت ها و کانی زائی جیوه در ناحیه خان کلی ماکوعلی امامعلی پور-ایرج رساء- احمد خاکزادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
پلوتونیسم الیگوسن در منطقه هشجین و اهمیت اقتصادی آنسیدمحمد پورمعافی-محسن مویدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
پژوهشهای پترولوژیکی و ژئوشیمیایی اسکارنهای Distal در منطقه دره کامو (جنوب غرب کاشان)ایرج نوربهشت-ابراهیم بشیری- محمدعلی ملکی زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
پتانسیل طلای طرقبه و ارتباط آن با فعالیتهای ماگمایی و دگرگونی منطقهمحمدحسن کریم پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
پتانسیل ذخایر معدنی شرق ایران و کاربرد آنها در صنایع دیرگدازخسرو ابراهیمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
برسی ژنز کرومیتها و نقش آنها در تمرکز عناصر کمیاب در مجموعه معادن کرومیت خواجه جمالیاحمد خاکزاد- ساسان لیاقت- ارسیا مقتدریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی میزان تولید و موارد مصرف جهانی آسبست در ۳۰ سال اخیرمحمدحسن کریم پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی کانی سازیهای سرب،روی و مس مناطق شمال غرب زنجان و شرق میانه در ارتباط با دگر سانیهای گسترده گرمابیاحمدخاکزاد- بهزاد حاجی علیوسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی کانسارها و آثار معدنی آلونیت و توزیع اقتصادی آن در زمینمهدی حسینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی زمین شناسی اقتصادی و کانه آرائی مقدماتی کانسار ایلمنیت- آپاتیت و قره آغاج ارومیهعلی امامعلی پور-جعفر عبدالهی شریف- جابر مسعودیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی زمین شناسی اقتصادی کانسار مس انجرد( شمالغرب اهر)قادر حسین زاده- علی اصغر کلاگری- فرهاد ملک قاسمی-منصور مجتهدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی بافتهای اولیه و ثانویه در سنگهای طلا دار موتهمرتضی شریفیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی اکتشافات ژئوشیمیایی برکه ۱۰۰۰۰۰: ۱ جیان (منطقه فارس)فیروز علی نیا-سید احمد مشکانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
اکتشافات مقدماتی و بررسی ژنز کانی سازی در اندیس معدنی کامو ( کاشان)هاشم باقری-عبدالمجید یعقوب پور -بهزاد مهرابیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
اکتشافات ژئوشیمیایی اورانیوم و توریوم در منطقه ناریگانشاهید نوریان- بهرام سامانی- محمدرضا اسپهبد- فرهاد ملک قاسمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران