مقالات

نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۲۴۱ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
بررسی تمرکز عناصر مختلف در واحدهای اسکارن، ژرف‌زاد، غنی‌شدگی‌ثانویه‌سولفیدی و فروشست-اکسیدی و برآورد ذخیره در کانسار سونگون، اهر، آذربایجانطباطبایی رضایی، میرداود و آفتابی، علیجانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی کانی سازی غرب معدن تپه‌سرخ بکمک روشهای زمین‌شناسی، ژئوشیمیایی و ژئوفیزیکیعلیرضاعرب امیریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
ساختارهای گل مانند در پهنه گسلی شمال تبریزیوسف ستارزاده محمدرضا عباسی کریم تقی پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
بررسی ترکیب کانی شناسی و منشا رسوبات آبرفتی دشت زنجانپرویز عبدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
بررسی پدیده کارستی شدن در سازندهای سخت منطقه ما بین رودهن تا دماوندسارا نخجیری دکتر محمد رضا اسپهبدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
بررسی علل تغییرات اندازه ذرات به طرف پایین‌دست و منشأ تولید رسوبات دانه ریز در حوضه آبریز رودخانه خشک- شیرازموسوی حرمی۱، رضا؛ محبوبی۱، اسداله؛ رئیسی۲، عزت‌اله و احمدی۱، عفیفهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
رسوب شناسی رودخانه جاجرودفرج الله فیاضی، فائضه بوربوریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
طبقه بندی سواحل استان خوزستان به روش شپاردرزیتا عسگری گرمی – مهندس غریب رضا – دکتر سعید خدابخش- دکتر علی کرمی خانیکیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
چینه‌نگاری سکانسی سنگ‌های سرانجام پرکامبرین تا اوردویسین میانی (ابر چرخه ساک)در کوه‌های البرزیعقوب لاسمی و هادی امین‌رسولیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
ناپیوستگی فرسایشی در بالای کوارتزیت بالایی سازند لالون: گواهی بر این که کوارتزیت بالایی واحد کوارتزیت پایینی سازند میلا نیستیعقوب لاسمی و هادی امین‌رسولیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
بررسی سکانس چینه ای سازند داریان در دو چاه آغاجاری ۱۴۰ و تنگو ۱در منطقه دزفول جنوبیدکتر حسن محسنی دکتر سعید خدابخش دکتر سادات فیض نیاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
بررسی عوامل مؤثردر زمین لغزش وپهنه بندی آن در مسیر رودخانه ماربربا استفاده از GIS(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
لیتواستراتیگرافی و تاریخچه رسوبگذاری سازند تیرگان در شرق حوضه رسوبی کپه داغموسوی حرمی، رضا؛ محبوبی، اسداله؛ نجفی، مهدی ؛تیمورپور، خیرالهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
رخساره ها و محیطهای رسوبی سازند شتری (تریاس میانی) در منطقه طبس، شرق ایران مرکزیقماشی، مصطفی لاسمی، یعقوبسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
الگوهای موجود بر سطح ریپل های ماسه ای و بررسی شباهت آنها با الگوهای ارتعاشی اجساممهدی انصارسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
بافت پودری، تغییر گسترده دیاژنتیکی در آهکناصر ارزانی،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
نقدی بر تئوری دریاهای کلسیتی و آراگونیتی در طول فانروزوئیکمحمد حسین آدابیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
محیط رسوبی, Eh وpH و شوری قدیمی سنگ همبر معدن عمارت اراکمجید ونایی, سید محمد جواد موسوی, علی شعلهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
تفسیر تاریخچه دیاژنتیکی سنگهای آهکی کرتاسه زیرین درمنطقه امان آباد واقع درشرق بینالود براساس داده های پتروگرافی وژئوشیمیمحبوبی ، اسدالله‌ ؛‌ موسوی حرمی ، رضا ؛ نجفی ، مهدی ؛ یحیی شیبانی ، وصالسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
پالئوژئوگرافی کرتاسه پیشین (آپسین – آلبین) در محدوده شمال گسل کازرون و جنوب فروافتادگی دزفولعلی دباغ سید حسین هاشمی داریوش باغبانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین