مقالات

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴۱ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
معرفی چند روش جدید در تعیین اندازه بلوری کانیها واستفاده از آنها در تعیین اندازه بلوری کانی آکتینولیت(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورشیمی و آنالیز دستگاهیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
بررسی عوامل مؤثردر زمین لغزش وپهنه بندی آن در مسیر رودخانه ماربربا استفاده از GIS(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
بیواستراتیگرافی رسوبات دونین میانی در ناحیه خوش ییلاق (جنوب گنبد کاووس )، بر اساس کنودونتها(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
کاربرد ژئوترموبارومتری آمفیبول - پلاژیوکلاز در توده گرانیتوئیدی چشمه سفید، شمال گلپایگان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
بررسی عوامل مؤثردر زمین لغزش وپهنه بندی آن در مسیر رودخانه ماربربا استفاده از GIS(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
پتانسیل های معدنی منطقه چاه پولون واقع در غرب فردوس (خراسان)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
Shapes and timing of structures in Hormuz salt in the Zagros basinA. Bahroudi and C. J. Talbotسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
Effect of spatial distribution of Hormuz salt on deformation style in the Zagros fold and thrust belt: an analogue modelling approachAbbas Bahroudi۱ and Hemin A. Koyi سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
AUTHORS’ IDENTIFICATIONBahman Bohloli Goran Svedbjorkسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
ژنز تورمالین در هاله دگرگونی قهرودآهنکوب‏ مریم۱ ‏‏,.,صالحی رسول۱., خلیلی محمود۲ سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی آذرین و دگرگونبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
تعیین مرز کرتاسه- ترشیاری (K/T) با استفاده از پالینومرف ها، فرامینیفرها و شواهد رسوبشناسی در سازند گورپی،برش کوه شاه نشین (نودان)ابراهیم قاسمی نژادمحمد هادی حبیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
سازوکار صعود و جایگیری ماگمای گرانیتی با تکیه بر شواهد کانی شناسی: مثالی از کراتون Dharwar در جنوب هنداحمد جهانگیری،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی آذرین و دگرگونبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
تصحیح معادلات هیدروگراف فروکش آبدهی چشمه و تعیین حجم دینامیکی آب زیرزمینی آبخوان کارستیاحمد دادستانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
فن جدید ارزیابی مقدماتی محدوده حفاری در آبخوانهای آهکی با آمار آبدهی چشمه های کارستیاحمد دادستانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
استفاده ازتصاویرماهواره لندست ۷درتفکیک آلتراسیونهای هیدروترمالیاحمد کاظمی مهرنیاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
کانی شناسی سنگهای شوشونیتی شمال معدن طالمسی(شمال شرق اصفهان)احمدی، محمود ۲-نقره ئیان، موسی۳ - نوربهشت، ایرج۴-ترابی، قدرت۵- نصر اصفهانی، علیخانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی آذرین و دگرگونبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
چنگرشی بر پتروژنز آندزیتهای منطقه ی شمال بیرجنداسماعیل اله پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی آذرین و دگرگونبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
جایگاه تکتونیکی و مدل جایگزینی توده گرانیتوئیدی ازنااسماعیل درویشی ،محسن مؤذن، محسن مؤید، منصور مجتهدی، علیرضاکریم زاده،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی آذرین و دگرگونبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
بررسی تاثیرخواص هیدروشیمیایی آب زیرزمینی بر ساختمان چاههای کشاورزی دشت آذرشهراصغراصغری مقدم،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
بررسی خصوصیات فیزیکی سنگهای تزئینی استان کردستان در مناطق قروه و گاوشان سنندجافشین اکبرپورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین