مقالات

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴۱ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
((بررسی های اکتشافی ومعرفی نقاط امید بخش معدنی در ورقه۰۰۰/۱۰۰: ۱ سیه چشمه با استفاده از تلفیق لایه های اطلاعاتی در سیستم G.I.S ))یوسف قمیان* – محمد صادقیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
AUTHORS’ IDENTIFICATIONBahman Bohloli Goran Svedbjorkسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
Effect of spatial distribution of Hormuz salt on deformation style in the Zagros fold and thrust belt: an analogue modelling approachAbbas Bahroudi۱ and Hemin A. Koyi سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
Geochemical Concentration of Mercury (Hg) in fumarolic surficial soils Hatchobaru Geothermal field, Japanلویزه&#۱۶۴۵; ‚ فرشادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
Shapes and timing of structures in Hormuz salt in the Zagros basinA. Bahroudi and C. J. Talbotسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
THE PRINCIPLE OF UNIVERSAL PARALLELISMسیامک زند پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
آستراکودهای سازند قم در مقطع دوچاهفاطمه هادویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
آلموقلاق کلکسیون سنگها ،کانیها و بافتهامنوچهر امیری حبیب ا.. مظاهریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی آذرین و دگرگونبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
آنالیز داده‎های دورسنجی و ژئوفیزیک هوایی جهت اکتشاف کانسارهای نوع پورفیری با استفاده از روش طبقه‎بندی فازی. مطالعه موردی منطقه میدوک استان کرمانزهره معزی‎فر۱ حجت‎اله رنجبر۲ مهدی هنرمند۱سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
اثر دگرگونی ناحیه ای بر حرارت و فشار تشکیلفریبرز مسعودی۱، محمد محجل۲، زهرا حسین پور۱ (سخنرانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی آذرین و دگرگونبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
اثرات دگرگونی برکانه‌زایی سولفید توده‌ای مس در منطقه بوانات(استان فارس)فردین موسیوندسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
اثرتوسعه مجاری ریز آبخوان های کارستی بر رفتار هیدرولیکی آبخوانبوسیله شبیه سازیجواد اشجاری، دکتر عزت ا… دکتر محمد زارع،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
ارائه مدل پترو ژنتیکی برای تشکیل سنگهای آذرین منطقه ی قولان- شمال غرب ایران بر اساس ژئوشیمی عناصر کمیابیزدانیان جواد ( دانشجوی کارشناسی ارشد ) ، عامری علی، جهانگیری احمد، مؤذن محسن سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی آذرین و دگرگونبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی اکتشافی و اقتصادی اندیسهای مس معدن چاه موسیسلیمان کوثریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی خصوصیات ژئومکانیکی تونل انتقال آب کاکارضاکامران گشتاسبی داود عزیز محمدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی کانی سازی غرب معدن تپه‌سرخ بکمک روشهای زمین‌شناسی، ژئوشیمیایی و ژئوفیزیکیعلیرضاعرب امیریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
استفاده از پردازش‌ داده‌ ماهواره‌ای‌ در معرفی‌ مناطق‌ امیدبخش‌ معدنی‌ مرتبط‌ با فرآیند لیستوینیت‌زایی‌،‌ در ورقه ۱:۱۰۰۰۰۰ مختاران‌ (جنوب‌ بیرجند)مهسا شهبازی‌سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
استفاده از GIS در محاسبه حوضه آبریزشیدا اسکندریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
استفاده از سیستم تصویر برداری IKONOS جهت تهیه نقشه های بزرگ مقیاسمهندس رضا میرزاخانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
استفاده ازتصاویرماهواره لندست ۷درتفکیک آلتراسیونهای هیدروترمالیاحمد کاظمی مهرنیاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین