مقالات

نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۲۸۸ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
پهنه بندی خطر زمین لغزش درساختارمدل فازی برمبنای قضاوت کارشناسیرحمان شریفی-محمدکاظمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
بررسی ژئوتکنیکی سد مخزنی حوضیان از لحاظ مخاطرات لرزه ایعباس عباس زاده شهری، محمدرضا قیطانچی، محسن گودرزی، مهدی شیخ انصاریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
بررسی ژئوتکنیکی سد مخزنی حوضیان از لحاظ مخاطرات لرزه ایعباس عباس زاده شهری، محمدرضا قیطانچی، محسن گودرزی، مهدی شیخ انصاریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
بررسی روانگرایی زهکش قائم در سد مخزنی حوضیانعباس عباس زاده شهری، محمدرضا قیطانچی، محسن گودرزی، مهدی شیخ انصاریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
نشست خطی زمین در شهرک طالقانی‌ اشتهارد؛ بررسی علتها، پیآمدها و توصیه‌هامهندس احمد دادستان-دکتر فریدون رضاییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
بررسی حساسیت سازندهای زمین شناسی سخت به فرسایش با استفاده از آزمایشات فیزیکی و مکانیکیکاوه خاکسار، محمد رضا غریب رضا، نادر جلالی و فاضل ایرانمنشسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
ارزیابی واولویت بندی چندروش پهنه بندی خطرزمین لغزش درزاگرس مرکزی(استان چهارمحال وبختیاری)سید نعیم امامی، رحمت الله الهامیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
ارزیابی وضعیت تنش ها در تونل انتقال آب کسیلیانلشکری پور، غلامرضا؛ غفوری، محمد؛ میر محرابی، حسینسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
مقایسه نتایج تحلیل پایداری شیروانی‌های سنگی به روش تعادل حدی و طبقه‌بندی SMR (مطالعه موردیفریدونی، داود-خانلری، غلامرضاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
رده بندی مهندسی پی سنگ سد خرم رودمجتبی حیدری، محمد حسین قبادی، محمد نیکخواه، علیرضا نیل فروشانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
بررسی نتایج تخمین ظرفیت باربری برای پی سنگ سد خرم رودمجتبی حیدری، محمد حسین قبادی، محمد نیکخواه، علیرضا نیل فروشانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
ارتباط بین میزان نرخ نفوذ در گمانه زنی اکتشافی وخصوصیات سنگ شناسی زمین در تونل بزرگ انتقال آب قمروداحسان مختاری، دکتر علی ارومیه ای، دکتر محمدرضا نیکودلسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
بررسی تاثیر موقعیت برم بر میزان سرریزی امواج از دایکهای ساحلیعلی کرمی خانیکی، یونس دقیق، رضا عاشقی، علی طلوعیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
تعیین مطلوبیّت سنگهای شیستی جهت استفاده بعنوان منابع قرضه در ریپ رپ سدهای خاکی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
ارزیابی نتایج آزمایش CPTu در تشخیص پروفیل خاک ( مطالعه موردی)مرتضی جعفرخالو، -اکبر چشمی، سید مهدی کاظمی‌نژاد،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
ارزیابی خصوصیات مقاومتی و دوام­داری سنگهای آذرین براساس اندازه دانه­ها (مطالعه موردی موج­شکن شهید رجایی)مهدی امانیان۱، ناصرحافظی مقدس۲، محمدرضا نیکودل۳، ابراهیم شریفی تشنیزی۴، حسین مهدیزاده شهری۵سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
بررسی ویژگیهای ژئوتکنیکی آهکهای منطقه همدان به منظور جایگزینی با منابع شن و ماسه رودخانه­ایسید داود محمدی -غلامرضا خانلری -ابراهیم شریفی تشنیزی -لیلا احمدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
فرونشست زمین در دشت تهران و عوامل مؤثر در شکل گیری آنامیر شمشکی ، محمد جواد بلورچی ، ایمان انتظام سلطانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
ارزیابی استفاده از سیستم امتیاز دهی خطر سنگ افتها در جاده‌های کوهستانی کشور( مطالعه موردی جاده چالوس)ایمان انتظام سلطانی، محمد جواد بلورچی، امیر شمشکی، فرهاد انصاریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
ارزیابی روش طبقه‌بندی مهندسی SMR با نگرش ویژه به تحلیل نتایج دامنه‌های سنگی جاده چالوسِمسعود محمودپور، سوزان کریم‌نژاد طاری، محمدجواد بلورچی، فرهاد انصاری مقدمسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین