مقالات

نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۲۸۸ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
تغییرات فیزیکو- شیمیایی در کالبد حوضه آبریز بابل روددکتر محمد تقی ساداتی پور، مهندس فرهاد عربهاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
آمایش زیست محیطی حوضه ساحلی چالوسدکتر محمد تقی ساداتی پور،پوراندخت بینقی، مرضیه اسلامیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
نقش فشار سیال در ایجاد شکست‌های القائی چاه‌های میدان نفتی اهوازدکتر مسعود منجزی- مهندس بیژن عربلوسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
جنبه های زلزله شناسی مهندسی زمینلرزه ۶/۹/۸۴ (Mw۶۱۴۹۴;۶۱۴۸۶;۶۱۴۸۸;) جزیره قشم (خلیج فارس)دکتر مهدی زارعسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
عنوان: مقایسه ردیف های سنگی و زیستی بارمین – آلبین در دو حوضه کپه‌داغ و ایران مرکزیراحله توکلی***، سیدعلی آقانباتی**،‌فریده کشانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
کاربرد روش تداخل سنجی راداری در تعیین بزرگی زلزله و مطالعه موردی روی زلزله ۱۳۸۲ بم در ایرانرامک حیدری، دکتر محمد رضا قیطانچی، مریم رهنمون فرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
پهنه بندی خطر زمین لغزش درساختارمدل فازی برمبنای قضاوت کارشناسیرحمان شریفی-محمدکاظمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
ژئوتوریسم بزرگترین نودول‌های آهکی ایرانرحمانی،علی۱- امیری‌بختیار،حسن۲- شب‌افروز،روح الله۳ –برزگرزندی، مرتضی۴سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوتوریسمبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
تفریق ماگمایی کم فشار ، فرایند اصلی تحول ماگمایی در سنگهای آتشفشانی منطقه شمال غرب کاشانرحیم دبیری¹، دکتر محمد رضا قربانی² رسول نصیری³، دکتر نعمت ا... رشید نژادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی آذرین و دگرگونبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
نهشته های فسفریتی سازند پابده در تاقدیس گورپی، شمال خاوری شهرستان لالیرستمی پایدار، قدرت اله – بیرون رو، مهرنوش – اصفهانی، الههسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
سنگهای آتشفشانی منطقه مهر زمین (شمال تفرش): رخداد ماگماتیسم ساب­آلکالن و آلکالنرسول نصیری بزنجانی* محمدرضا قربانی** رحیم دبیریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی آذرین و دگرگونبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
کاربرد سنگهای لاشه حاصل از استخراج معادن تراورتن استان مرکزی در صنعترضا احمدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
کاربرد سنگهای لاشه حاصل از استخراج معادن تراورتن استان مرکزی در صنعتکاربرد سنگهای لاشه حاصل از استخراج معادن تراورتن استان مرکزی در صنعتکاربرد سنگهای لاشه حاصل از استخراج معادن تراورتن استان مرکزی در صنعترضا احمدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
مقایسه نتایج محاسبه ذخیره بخش غربی کانسار سرب و روی عمارت با استفاده از روشهای هندسی و زمین آماریرضا احمدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
ماگماتیسم آداکیتی و نهشته­های مس- طلای پورفیری؛ مثال از خاروانا، شمال غرب­ ایرانرضا ارجمندزاده، سعید علیرضایی،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی آذرین و دگرگونبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
خصوصیات کانی شناسی ، ژئوشیمیائی و پترولوژیکی سنگهای ماگمایی تفرشرضا زارعی سهامیه و حمیدرضا محب علیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی آذرین و دگرگونبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
بررسی سنگ ‌شناختی و ژئوشیمیایی رخساره‌های آتشفشانی کرتاسه پیشین منطقه مریرضا کهنسال، مهرداد قهرایی پور، صدیقه ذوالفقاریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی آذرین و دگرگونبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
گونه های گیاهی مناطق غنی از فلزات سنگین در شمالغرب ایران: یک بررسی فلوریستیک، فیتوسوسیولوژیک و فیزیولوژیکرقیه حاجی بلندسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
مطالعه زمین شناسی اقتصادی کانسار مس- طلا در محدوده مسجد داغیرویا زنوزی* ، دکتراحمد خاکزاد* * ، دکترمحمود مهرپرتوسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
ویژگی های کانی سازی، دگرسانی، مطالعات سیالات درگیر و ایزوتوپ های پایدار گوگرد در منطقه خونیک جنوب بیرجند، استان خراسانریتا سلیمی*، محمد لطفی**، ایرج رساسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین