مقالات

نمایش ۲۰۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۴۱۰ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
مقایسه میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند داریان در تاقدیس آنه و چاه چلینگر (۳)مریم پورباقرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی خصوصیات مارن‌های حساس به فرسایش در حوزه آبخیز تلخه رودرامین سلماسیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
توالی رسوبی پرمین درمنطقه گدوک (البرز مرکزی) : نهشته های رمپ حاشیه شمالی گندوانامحمد لنکرانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی میکرو فاسیس های کربناته توالی پرمین در برش زالرحیم شعبانیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تفسیر توالی پاراژنتیکی سازند مزدوران در بخش جنوبی منطقهحمید آل طه،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تحلیل رخساره ها و محیط رسوبگذاری سازند آسماری در میدان نفتی کوپالآرمین امیدپورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
ژئوشیمی کلاهک کربناتی نئوپروتروزوئیک سازند آهن نواری ریزو(زرند) کرمانمهدی کیانیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
رخساره های پلاتفرمی تا دور از پلاتفرم در سازند فهلیان: گواهانی بر پدید آمدن حوضه ژرف بین شلفی در جنوب باختر ایرانیعقوب لاسمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی عملکرد دیاژنز در تغییرات بافتی آلوکم ها در مخزن آسماری میدان کرنجبهمن سلیمانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
چینه نگاری سکانسی سازند داریان: نهشته های دور از پلاتفرم در تاقدیس های اشگر و ماماتین، جنوب باختر ایرانیعقوب لاسمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
مطالعه میکروفاسیس‌ها و محیط رسوبی سازند ایلامهرمز قلاوندسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تاثیر جزایر مصنوعی امارات بر سواحل خلیج فارسحسین مروتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی حساسیت به فرسایش واحدهای سنگ¬شناسی درحوضه آبخیز قره¬چای در همدانفاطمه سادات سلحشورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
چینه نگاری سکانسی سازند داریان در ناحیه فارس داخلیبرزگرزندی مرتضیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تفسیر محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند ساچون در برش الگوشب افروز، روح اللهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تاریخچه رسوبگذاری و موقعیت تکتونیکی منشأ رسوبات نئوکومین (کرتاسه تحتانی) در شمال شرق فریمانسیده مریم مرتضویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
چینه نگاری سکانسی سازند فهلیان در برش نمونه و چاه ۵۵ میدان نفتی گچسارانمحمد علی صالحیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی کانی شناسی اولیه و نقش آن در بازسازی محیط رسوبی سازند آسماری، میادین نفتی هفتکل و کرنجحسین امیریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
مطالعه رسوب¬شناسی و زمین¬ساخت فعال منطقه کلارآباد(از چالوس تا سلمانشهر)مهدی توکلی یرکیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
نقش بلندی های قدیمی در توالی سیمان ها و مخازن هیدروکربورمحمد علی کاوسیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین