مقالات

نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۴۱۰ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
مکانیابی مناطق دارای پتانسیل انرژی زمین گرمایی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در ایرانحسین یوسفیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
معرفی نرم افزار پرواز زمین شناسی ایران، کاربردها و قابلیتهاآرش ممبینی ابوالفتحسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی اقتصادی-فنی حفاظت خاک در شیب‌های تند با استفاده از ژئوگریدکاوه خاکسارسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
اطلس زمین شناسی راه های کشورسید علی آقانباتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی چگونگی ارتباط هومیوپاتی و زمین‌شناسی‌ پزشکیعلی حدیدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
مطالعه ژئوشیمی و آلودگی خاک و رسوب در برگه ۱:۱۰۰۰۰۰ تهران (با نگرش زمین شناسی پزشکی)فرح رحمانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
مطالعه رادیونوکلئیدهای طبیعی در آب و رسوب نقشه ۱:۱۰۰۰۰۰ تهران (برگه های ۱:۵۰۰۰۰ تهران، کرج و شهریار) (با نگرش زمین شناسی پزشکی)پریسا پیروزفرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
مطالعه هیدروژئوشیمی و آلودگی آب های زیرزمینی در برگه ۱:۵۰۰۰۰ شهر تهران ( چاه و مخزن ) (با نگرش زمین شناسی پزشکی)فرح رحمانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
مطالعه هیدروژئوشیمی و آلودگی آب های سطحی در برگه های ۱:۵۰۰۰۰ کرج ، شهریار ، تجریش و تهران (با نگرش زمین شناسی پزشکی)فرح رحمانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی کیفیت شمیایی و آلودگی کلی فرم های آب های زیرزمینی شرق دزفول از لحاظ شرب با استفاده از تکنیک GIS(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی پتانسیل خطر منابع آلاینده بر روی رودخانه هرازمریم محمدپورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی پرتوهای غیر قابل رویت گاز رادیو آکتیو رادن و اثرات بیولوژیکی و خطرات زیست محیطی آن در زمینسید حسین امیدیانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی آلودگی های زیست محیطی دیاپیر نازی با استفاده از اندیس اشباعسعید چراغیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
طراحی سیستم جریان قائم برای تصفیه غیر فعال پساب اسیدی معدن براساس داده های معدن مس سونگونحمید آقاجانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تعیین روند تولید اسید و ایجاد آلودگی یون های فلزی به کمک آزمایشات سینتیکی در معدن سونگون، اهرمهرداد سلیمانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی میکروسکوپی و آنالیز کانی های تولید کننده زهاب اسیدی در زون های دارای پتانسیل تولید آلودگی معدن سونگون، اهرمهرداد سلیمانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی امکان استفاده از کشاورزی در بازسازی معادن به عنوان عامل پالاینده محیط زیستعباس عباس زاده شهریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی خاستگاه و توزیع آرسنیک در منابع آب منطقه کوهسرخ (کاشمر)محبوبه پرورشسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تاثیر آذرآواری های مینرالیزه و آلتره بر شیمی خاک از دیدگاه زیست محیطیرضا طلاییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تاثیر مناطق مینرالیزه و آلتره برکیفیت آب های سطحی و زیرزمینی از دیدگاه زیست محیطیرضا طلاییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین